Sist oppdatert: 30.04.2013 05:52

750 millioner i tiltakspakke til skognæringa

ARNE HEIMESTØL
 

Regjeringen varslet mandag at den går inn med ekstra midler for å hjelpe skognæringa som er i en vaskelig situasjon.

Det var næringsminister Trond Giske (Ap), landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) som varslet tiltakspakken som kommer i revidert nasjonalbudsjett 7. mai.

Her er pressemeldingen som er lagt ut på Landbruks- og matdepartementets nettside:

Skog og tre
Regjeringen setter av 250 millioner kroner for å møte utfordringene i skog- og trenæringen. 75 millioner kroner går over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Satsingen er et ledd i en tiltakspakke der også Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet er involvert.

Tiltakspakken er satt sammen for å møte situasjonen i treforedlingsindustrien og styrke næringa. Hensikten er å øke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk trebasert industri.

Regjeringen foreslår å sette av 75 millioner kroner over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten til skogressursene og å styrke utviklingsprosjekter for økt trebruk. Midlene fordeles med 30 millioner kroner til utbygging av kaier, 30 mill. kroner til modernisering av eksisterende skogsveinett og 15 millioner kroner til utviklingstiltak for økt trebruk.

- Vi må bygge flere kaier for å effektivisere tømmetransport lang kysten. Kystfylkene har betydelige skogressurser som snart skal avvirkes. Utbygging av flere kaier langs kysten er et viktig grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til skogindustri i Norge og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matministeren.

- Skogsvegnett er helt avgjørende for lønnsom skogsdrift og for utvikling av skogens positive nærings-, klima- og energibidrag. Vi trenger å modernisere og utvikle skogsveinettet vårt for å få lavere kostnader for uttransport av tømmer. Dette er viktig for industriens råstofftilgang til konkurransedyktige priser, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matdepartementet har i flere år satset på økt bruk av tre gjennom Trebasert innovasjonsprogram. Midlene skal brukes til utviklingsprosjekter i tre rettet mot byggenæringen og andre relevante aktører. For 2013 er budsjettet 28 millioner kroner. Sett i lys av situasjonen for treforedlingsindustrien er det behov for å utvikle nye miljøvennlige produkter av tre som kan gi grunnlag for verdiskaping og vekst i en viktig verdikjede for Fastlands-Norge. Gjennom tiltak i revidert budsjett styrkes programmet med 15 millioner kroner.

Bakgrunn
Skogen er en fornybar ressurs og danner grunnlag for en verdikjede som omfatter skogbruk og industri med om lag
25 000 sysselsatte i Norge. I 2010 var samlet omsetning i skogindustrien på 44 milliarder kroner. Skogindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.

Skogbruksjefen kommenterer

Jeg savner mer målerettede tiltak for de delene av landet som sliter mest, sier skogbruksjef Arild Haglund i Sør-Aurdal kommune. Han peker på at situasjonen i Hedemark eksempelvis er betydelig lettere enn i Valdres.

– Vi trenger strakstiltak som gjør at aktiviteten i skogbruket ikke stopper opp. Midler til skogkultur er et eksempel på det, sier Haglund som ser fram til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.