Sist oppdatert: 09.04.2013 06:19

Årsmelding for eierstyret for Bautahaugen samlinger

RØNNAUG SØRLIE
 

Eierstyret for Bautahaugen har eieransvar for Bautahaugen samlinger (bygdetunet), Mølla og garden Bergsrud. Bygdetunet har en driftsavtale med Valdresmusea a/s. Bautahaugen Samlinger har en egen venneforening som lager egen årsmelding.

 

Styret er valgt av Sør-Aurdal kommune for perioden 2007-2011, og har hatt slik sammensetning:
 

Leder: Rønnaug Sørlie, vara Knut Korsæth
Nestleder: Olaf Ødegård, vara Mari Goplerud Rygg
Kasserer:    Tor Ingar Nordby, vara Gunnar Fossholt
Sekretær: Gunn Karin Fossholm, vara Lisbeth Garli
Styremedlem og spesielt
ansvar for Bergsrud gard:
Elling Fekjær, vara Knut Erik Digene

                                 
                  
 

Leder for venneforeningen Sigrid Haugen har møtt som observatør på styremøtene.

Styret har i 2012 hatt 6 styremøter og behandlet 18 saker.

Styremedlem Gunn Karin Fossholm har hatt permisjon fra styrevervet dette skoleåret. Vara Mari Goplerud Rygg har tatt hennes plass i styret.


Aktuelle saker som har hatt fokus i 2012

 

Sittende styre er valgt av Sør-Aurdal kommune for kommunestyreperioden 2008–2011. Sør-Aurdal kommune ønsket ikke å videreføre sitt ansvar for å velge styre for Bautahaugen Samlinger.

Siden dette ble klart, har styret arbeidet med å få andre til å påta seg dette ansvaret. Det har vi lyktes dårlig med. Styret vil nå endre vedtektene slik at framtidige styrer kan velges av et årsmøte.

Endring av vedtekter er en lang prosess, de må bl.a. godkjennes av det Nasjonale Stiftelsesstyret.  Fram til vedtektene er endret, fungerer nåværende styre. Denne beslutning er tatt i samarbeid med Sør-Aurdal kommune. 

·    Den gamle mølla i Hedalen er nå i ferd med å bli restaurert. Styret har fått kr 400 000,- fra Sparebankstiftelsen til formålet, og et arbeidslag er nå i ferd med å sikre fundamentet for Mølla. Styret har dessuten søkt Kulturminnefondet om ytterligere midler til restaureringsarbeidet.

Det er utnevnt en egen arbeidsgruppe som skal drive restaureringsarbeidet. Denne består av Nils Garli, Gudbrand Lia, Helge Nordby og Harald Arne Haugen. 

·   Registreringsarbeidet på Bautahaugen går videre. Mye er registrert, men mye gjenstår. Rigmor Brenden er engasjert av Valdresmusea a/s til dette arbeidet.

·   Styret har bedt Valdresmusea a/s om å lage en utenomhusplan for Bautahaugen. Vi har bedt om at det sees på bl.a. adkomst, parkering, arealbruk, ferdsel i området, hogging og beplanting. Denne vil foreligge i løpet av 2013. 

·    Sommerens store begivenheter var først og fremst drevet av Venneforeningen.  Manseterfjøset ble innredet med gamle jordbruksredskaper som har vært i Bautahaugens eie over lengre tid, men som ikke stod samla.

Venneforeninga laget en votteutstilling som ga gjetord langt utover Hedalen og Sør-Aurdal.

Venneforeningen hadde også ansvaret for den flotte brudekjoleutstillinga som sammen med billedkunstner Anne Kristine Thorsby ble en opplevelse i Galleri Bauta. 

·    Stiftelsens økonomi er svært sårbar. Årets regnskap viser et lite overskudd som skyldes hogst i en del av Bergsrud sin skog. 

·    Styrets betydelige ansvar for hus og eiendom, spesielt på Bergsrud, bekymrer oss. Vi venter derfor fortsatt på en utredning som Valdresmusea a/s har fått ansvar for, nemlig å finne ut av om Bergsrud og  Mølla kan innlemmes i Valdresmusea a/s på linje med bygdetunet Bautahaugen.                                         

ÅRSMELDING FOR BERGSRUD GARD – EN DEL AV STIFTELSEN BAUTAHAUGEN SAMLINGER
 

Styremøter for Bergsrud har vært holdt samtidig. Styret har i 2012 behandlet 17 saker.
 

Aktuelle saker som har hatt fokus i 2012:

·   Hovedbygningen på Bergsrud leies ut, og leieavtalen ble i 2012 fornyet med en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd.

·    Styret ønsker å legge til rette for flere hyttetomter innenfor Kommunedelplan Teinvassåsen-Sørbekkseter. Skjema for godkjenning av dette ble sendt kommunen i april måned. 

·    Bergsrud har mye skog og større landeiendommer. I området Djupedal/Trestikka er det lagt til rette for flere nesten byggeklare hyttetomter. Her har styret bedt Jordskifteretten om tilrettelegge alle juridiske og økonomiske ansvarsforhold  når det gjelder vegene mellom disse eiendommene og andre bebygde hyttetomter i området. Resultatet av disse forhandlingene  fullføres i 2013. 

·    Jordskifteretten har også vært inne i bildet når det gjelder et makeskifte mellom eierne av Kjensrudskogen i Vassfaret. I dette makeskifte har Bergsrud fått eiendomsretten til to gamle skogshytter (hytte og stall) fra 1700-tallet som skal flyttes fra der de nå står og til ei anna tomt lenger sør i skogen til Bergsrud. Denne flyttinga skal gjennomføres i 2013, og Bjarne Berg og Harald Arne Haugen er av styret gitt ansvar for å følge opp denne saken.

Ca. 500 m3 tømmer ble i mai måned felt i Bergsrud sin skog i Feskidalen.