Sist oppdatert: 31.07.2013 21:48

Kveldsandakt

 

17. juli var det forstanderinne Marianne Uri Øverland og biskop Atle Sommerfeldt som hadde ansvaret for kveldsandakten i Hedalen stavkirke.


VELKOMMEN OG NÅDEHILSEN
L: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus
A: Amen

SALME
NoS 586 Lovsyng Herren han er nær

SAMLINGSBØNN
La oss takke og be.
Gode Gud, vi takker deg for kirken,
Din kirke over hele jorden
og for kirkerommet her,
Vi ber deg:
La oss finne rom for våre liv,
For våre seire og nederlag,
For våre håp og drømmer.
Gi oss her mot til å vandre på troens vei.

SYNDSBEKJENNELSE
MEA MAXIMA CULPA av Jens Bjørneboe
Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist:
”Hvem er et menneske og ikke skyldbevisst?"
Hvem er et menneske som ikke vet
At han bør frykte all rettferdighet?

Det er min sum av alt hva jeg har sett:
Jeg håper Gud lar nåde gå for rett!
Jeg håper Gud i himmelen vil si:
Rettferdigheten, barn, den glemmer vi.

Spør meg om “skyld”! Det er et grusomt ord.
Enhver er skyld i alt som skjer på denne jord!
I blygsel skal du snu ditt ansikt bort:
Hva en har syndet, har vi alle gjort!

Vi har sett uskyld, og vi skjendet den.
Vår egen store skyld er alt vi har igjen.
Vi har sett skjendsler, og vi lot dem skje.
Ti det var skjendsler alt vi kunne se!
Vi har lidt urett. Vi begikk den selv.
Og vi ble mordere den samme kveld.
Man handler blindt. Man er i beste tro.
Mens man er rød til albuen av blod.

I våre hjerter der er loven lagt.
Og hver en tøddel av den står ved makt.
Alt står som onde bilder fra en rus:
Av jorden har vi gjort et slaktehus!

Akk, vi må bøye oss i skam og si:
Rettferdigheten, Gud, den frykter vi!
Hvem er et menneske som ikke vet:
Vi trenger nåde og barmhjertighet!

Jeg vet ikke hvor jeg har hørt det sist:

Hvem er et menneske, og ikke skyldbevisst?

LØFTESORD
L: Guds ord sier: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urett.
KYRIE
Forbarm deg over jordens barn av Gerd Grønvold Saue
Forbarm deg over jordens barn,
Forbarm deg, Gud, vår Far!
Du ser de dype vonde sår, ser skaperverket lide.
Hjelp oss å se hvor veien går
Og vende om i tide!

Forbarm deg over jordens barn,
Forbarm deg, Gud, vår Far!
Når mørkets makter rykker frem
Og legger landskap øde,
Da rekk din faderhånd til dem
Som famler rundt blant døde!

Forbarm deg over jordens barn,
Forbarm deg, Gud, vår Far!
La vokse frem som du har sagt
All jordens rike grøde,
La skje på ny din skaperakt
I lysets morgenrøde!

GLORIA
Salme 150 av Ernesto Cardenal
Lov Herren i verdensrommet – Hans helligdom
har en radius på 100.000 millioner lysår
Lov ham for stjernene – og rommet mellom stjernene
Lov ham for stjernetåkene – og rommet mellom stjernetåkene
Lov ham for atomene – og tomrommet mellom atomene
Lov ham med fiolin og fløyte – og med saksofon
Lov ham med klarinetter og horn
med basuner og tromboner – med kornetter og trompeter
lov ham med bratsj og cello – med flygel og piano
lov ham med blues og jazz – og med symfoniorkestre
med negro spirituals – og Beethovens femte
med gitarer og xylofoner
lov ham med platespillere – og lydbånd
lov ham med cd og iPad
Alt som har ånde, lov Herren – hver levende celle
Halleluja

SALME
NoS 698: Å leva det er å elska

ANDAKT
1 Kor 1-5
1 Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. 2 Av forvaltere kreves det at de viser troskap. 3 Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. 4 For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. 5 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

1.Kor.4.5
«Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få frem i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.»

Bedømming
Bedømming av resultater av det vi yter, er et kjernetrekk ved vår kultur. Skoleelevene skal testes, såkalt effekt av tiltak på alle samfunnsområder skal måles – og mange av oss har glede i sport og idrett der alt handler om å bedømme resultater.
Denne kulturen har brakt mye positivt med seg – økt målbevissthet har gjort at vi får mer igjen for ressursene vi bruker, i beste fall til det gode for vår mulighet til livsutfoldelse.

Fordommer
Dessverre har vår historie vist at veien fra bedømming til fordommer ofte er kort. Ser vi oss tilbake ser vi hvordan bedømming av mennesker har ført til fordommer mot alle mennesker som ligner dem vi bedømmer:
Kvinner, bønder, byfolk, jøder, muslimer, afrikanere, homofile, romfolk, innvandrere, innflyttere, østlendinger og sunnmøringer – og listen kan forlenges nesten i det uendelige. Noen fordommer er harmløse –fordommer mot østlendinger på Sunnmøre og mot sunnmøringer på Østlandet som jeg kjenner godt fra min egen familie er uten tvil i den harmløse gruppen. Men andre fordommer har ført mennesker og samfunn ut i de største tragedier.
Verst blir det når fordommer leder til utestenging og ekskludering av dem som er annerledes. Da er grunnlaget lagt for gradering av mennesker, stor urettferdighet og i verste fall folkemord.

Gud har ingen fordommer

I den delen av Korinterbrevet som dagens vers er hentet fra, irettesetter Paulus med korinterne. De hadde nemlig den uvanen at de grupperte folk – i dette kapitlet om de hørte til Paulus eller Apollos, senere i brevet i rike og fattige.

Hovedbudskapet til Paulus er at Gud og Kristus er kirkens sentrum og grunnlag, ikke Paulus eller Apollos. I bunnen for denne overbevisningen er at Gud har gitt alle mennesker samme verd og samme oppdrag– å tjene Gud og mennesker i kjærlighet. Gud har ikke fordommer mot folk og grupperer oss ikke – vi er alle ett i Guds skapelse og gjennom dåpen ett i Kristus. Vi er alle gitt samme verdighet og står alle til regnskap for den samme Gud.
Dommen hører Gud til
I kraft av å være alle menneskers skaper, er det Gud som er den eneste som med legitimitet kan dømme oss. Vårt liv går ut fra Guds hånd, og vi er alle ansvarlige for hvordan vi har forvaltet livet vårt og oppdraget vårt. Når vi i ærlighet saumfarer livene våre, vil vi måtte gi Jens Bjørneboe rett – slik vi hørte det lest som syndsbekjennelse tidligere i denne kveldsgudstjenesten, i diktet Mea maxima Culpa:
«Akk, vi må bøye oss i skam og si:
Rettferdigheten, Gud, den frykter vi!
Hvem er et menneske som ikke vet:
Vi trenger nåde og barmhjertighet!»

Vi vet at skal vi leve, må nåde gå for rett. Og det er kirkens frigjørende budskap til mennesker gjennom 2000 år: Gud lar i Kristus nåde gå for rett.
Dommen hører Gud til, vårt kall er å gi kjærligheten rom og mulighet mellom oss slik at vi og andre får utfolde de gaver og nådegaver hver og en av oss har fått.
Vårt kall er ikke å bedømme hverandre, men å bære hverandres byrder og gi hverandre ros.
Vårt kall er å se Guds bilde i de andre – ikke minst i dem som er annerledes enn oss.
Vårt kall er å gå med nåde og fred og tjene Gud og mennesker med raushet og glede slik at vi alle får et godt liv i fellesskap med hverandre.


TROSBEKJENNELSE
L: La oss bekjenne vår hellige tro.
A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

FORBØNN
Evige Gud, du som skapte og fortsatt skaper himmel og jord,
Fyll oss med ditt lys.
Vi ber deg Gud, vår far.

Du som elsker oss og er hos oss,
Bevar oss i din fred.
Vi ber deg Gud, vår mor.

Du kjenner oss.
Du vet at i oss er mange bekymringer, gleder og fantasier.
Ta imot våre tanker, følelser og stille bønner.
Vi ber deg Gud, vår tilflukt.

Du som tar våre hender i dine,
før oss på din gode vei.
Vi ber deg Gud, vår venn.

Gud, i deg hører alt sammen.
Hjelp oss å se hverandre slik Jesus ser oss.
Takk for våre venner, våre kjære.
Se vår bønn Gud, du vår trygghet.


HERRENS BØNN
L: La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss:
A: Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

SALME
NoS 818: Den dag du gav oss

VELSIGNELSEN
L: La oss prise Herren.
A: Gud være lovet.
Halleluja, halleluja, halleluja.
L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
A: Amen. Amen. Amen.