Sist oppdatert: 14.12.2013 17:59

Permisjon fra undervisning

ARNE HEIMESTØL

  Noen Oslo-skoler sier konsekvent nei til å gi elevene fri til for eksempel feriereiser i skoletiden. Flere kommuner vurderer å gjøre det samme. Så strenge regler ligger det ikke an til å bli i Sør-Aurdal. Tirsdag behandler kommunestyret forskrift om ordensreglement for skolene.

–  Det er 190 skoledager i året, og det er 175 fridager. Og jeg mener at som hovedregel så må man kunne dyrke fritidsaktivitetene sine på fritiden, og i de lange og gode feriene vi har, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo kommune til NRK.

Vi har stilt tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen spørsmål om kommunen har vurdert å lage regler for hvilken type fravær som er legitimt og hvilke som ikke er det. Her er svaret tjenestelederen ga:

I forhold til fravær forholder vi oss til Opplæringslova §2-11:
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Etter første ledd i § 2-11 kan vi gi elever fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Det er en forutsetning at det er forsvarlig å innvilge eleven fri fra opplæringen, og det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om eleven samlet sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring selv om det innvilges permisjon.

Søknad om permisjon skal behandles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det vil si at kommunen ikke kan lage et "standardskriv" som forbyr fravær utenom skoleferiene; forsvarlighet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Som du ser i forskrift om ordensreglement understreker vi at permisjon fra undervisningen er noe vi absolutt ikke anbefaler.