Sist oppdatert: 18.12.2013 16:32

Innlegg holdt i kommunestyret 17.12.

KARI ANNE RUSTEBAKKE

 

Fellesrådet har diskutert budsjettforslaget. I kommunens budsjettforslag er kirkelig fellesråd kun oppført som en blant mange utgiftsposter. Det fremgår ikke hvilke oppgaver fellesrådet har har, og hva pengene brukes til. Derfor har fellesrådet bedt meg, som er kommunestyrerepresentant i rådet, om å orientere kommunestyret om hvilke oppgaver som skjuler seg bak dette tallet.

Fellesrådet er ansvarlig for drift og vedlikehold av kirker og en del andre bygg.

Dette utgjør totalt ni bygg, hvorav fem er kirker. To av disse er stavkirker. De andre byggene er kapeller, kyrkjestuguer og prestestugu.

Fellesrådet er ansvarlig for drift og forvaltning av kirkegårder, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, og lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Fellesrådet lønner kirketjenere, klokkere, organist og daglig leder. Fellesrådet lønner 5,22 årsverk, fordelt på ti personer. Av disse er det 1,79 årsverk som jobber med kirkegårdsdrift.

Kommunen har plikt til å dekke disse utgiftene, etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Det kan også nevnes at det er omvisning i begge stavkirkene våre. Disse går med underskudd, og dette må i sin helhet dekkes av kirken.

I Rådmannens budsjettforslag er fellesrådet tilgodesett med 3 208 000 kr.

I tillegg kommer 195.000 kr. som er kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting. (EDB-tjenesteyting, husleie, bistand fra planavd. telefon, kopiering, lønn/regnskap. Dette er en reduksjon på 250 000 kr i forhold til 2013-budsjettet. Formannskapet foreslår en ytterligere reduksjon i tilskuddet på 400 000 kr.

Tilskuddet fra kommunen vil ikke dekke hverken lønnsøkningen, eller gi oss noe form for handlingsrom. Innenfor de områdene som fellesrådet har ansvar for, har konsumprisindeksen gått opp med 8 % på bygninger og energi, over 4 % når det gjelder driftsmidler/drivstofff til teknisk utstyr og maskiner, samt en lønnsstigning på 3 %.

Kirkene er kompliserte og kostbare bygg med hensyn på vedlikehold, oppvarming og forsikringer. De er viktige kulturbygg, men de er ikke bare museumsgjenstander. Noen av kirkene våre er meget gamle, men de er i bruk, og de skal være funksjonelle. Det er meget utfordrende å gjøre endringer i kirker fra 1200-tallet, slik at de tilfredsstiller dagens krav til universell utforming, gravferdstradisjoner og brannforskrifter.

Vi har to stavkirker, og Riksantikvaren stiller med midler til rehabilitering av disse gjennom stavkirkeprogrammet. Riksantikvaren har f.eks. betalt
850 000 kr. til reparasjon av muren i Hedalen stavkirke.

Fellesrådet får betydelige utgifter i 2014 på drifts-og vedlikeholdssiden. Bagn kirke skal være med i grunnlovsjubileet for 2014.

Begnadalen kirke fyller 50 år i 2014, og menighetsrådet ønsker å sette i stand kapellet. Reinli kapell jubilerer også i 2014/2015.

Kirkene i Begnadalen og Hedalen hadde i 2012 besøk av råd for funksjonshemmede, og fikk innspill på tilrettelegging for funksjonshemmede. Rådet planlegger å besøke de andre kirkene også.

Alle menighetsråd og kirketjenere har fått vedlikeholdsplanen for 2012-2016 tilsendt for å vurdere hvilke oppgaver de ønsker skal prioriteres i perioden 2014-2017. I tillegg til dette er kommunens ingeniør bedt om å vurdere Reinli kapell, Bagn kirke og Begnadalen kapell. Det er både nødvendig og naturlig å knytte til oss en fagperson fra kommunen for å se på de spesielle og store vedlikeholdsoppgavene våre. Noen av oppgavene skal utføres av våre kirketjenere, men det vil i enkelte sammenhenger være nødvendig å leie inn ekspertise.

Noen oppgaver kan utføres på dugnad, evt. i samarbeid med kirketjenerne. Fellesrådet ønsker seg hjelp av kommunens ansatte. Dersom kommunen kunne la oss benytte noen av sine vaktmestere i samarbeid med våre kirketjenere, vil mye kunne gjøres uten de helt store arbeidskostnadene.

Fellesrådet skal se på muligheten for bedre avtaler for energi og forsikring for perioden 2014-2017. Vi skal klare å lønne de ansatte med tilskuddet fra kommunen.

Men fellesrådet har vedtatt å bruke av disposjonsfond til å dekke mange andre utgifter.

Fellesrådet har vedtatt å bruke av disp.fondet til å reparere taklekkasjer på Bagn kirke og Begnadalen kapell, utglidning av hovedutgangen i Reinli, samt skifte ut vinduer i Reinli kapell og Leirskogen kirke. (Innervinduene er for små.) Dette er prioriterte oppgaver. Hvis takene er i orden, kan man f.eks. male på dugnad senere.

Videre har fellesrådet vedtatt å bruke inntil 100 000 kr av disp.fondet på brann-og sikringsutstyr. Vi har støttet jubileumskomitèen i Hedalen med
50 000kr.

Vi har hatt et overforbruk i lønn på 230 000 kr. Dette er konsulentlønn til Kristen M. Hyrve. Det har vært en investering i å komme à jour i forbindelse med ny kirkeverge. Rullestolrampe i Hedalen stavkirke på inntil 173.000 kr.

Vi har også vedtatt å bruke ca. 20.000 kr til å sende årets konfirmanter på en tre dagers leir på Lillehammer i februar 2014. Det er et unntak at fellesrådet fullfinansierer en slik leir. I år har vi dårlig prestedekning, og en leir som går over tre hele dager, er en god måte å sørge for at konfirmantene får den opplæringen de skal ha.

Alt dette utgjør tilsammen ca. 1 073 000 kr og skal tas fra disposisjonsfondet.

Man vet aldr når det skjer et eller annet med gammel bygningsmasse, eller vi får diverse pålegg som medfører store investeringer. Derfor er det viktig å ha en buffer, som kan tåle dette. Fellesrådet har, etter anbefaling fra revisor, vedtatt at disp.fondet ikke bør være mindre enn 15 % av driftsinntektene.

Fellesrådet har et stort disp.fond. Dette er jo penger vi har fått tildelt fra kommunen tidligere, som vi ikke har brukt. Derfor synes vi det er rett og rimelig at vi gjør et stort innhugg i dette nå. 2014 blir jo et unntaksår, hvor kommunen må bruke av sine disp.fond. for å kunne opprettholde sitt tjenestetilbud.

Da er det riktig at fellesrådet viser forståelse for situasjonen, og gjør det samme.

Det er alle i fellesrådet enige om. Når det er lite penger å fordele, må vi, som har godt med oppsparte midler, bruke av disse til vedlikeholdsarbeider.

Men vi vil dog presisere at 2014 må være et unntaksår.