Sist oppdatert: 18.05.2013 09:04

En hjørnesteinssektor i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Situasjonen i skogbruket kan få negative følger for både sysselsetting og kommuneøkonomi.

Dette sier skogbrukssjef Arild Haglund:

Dataene jeg har brukt for å si noe om betydningen av skog- og tresektoren for Sør-Aurdal-samfunnet, har jeg i stor grad hentet fra rapporten "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland" som ble offentlig sommeren 2012. Året som er analysert er 2010 (samt en del tall fra tidligere år for å belyse trender).

Denne konkluderer altså med at den samlede økonomiske verdiskaping av sektoren var 90 mill. kr av totalt i underkant av 700 mill. kr - måleenheten som brukes er det klassiske sosialøkonomiske begrepet "bruttoprodukt".
Den samlede sysselsettingseffekt (med ringvirkninger) var ca. 250 årsverk.

Dette må kunne sies å være en hjørnesteinsektor i Sør-Aurdal.

Muligens vet vi mer om Tofte om ei uke, pr. i dag hersker maksimal usikkerhet. Jeg kan her og nå tenke meg å sette opp fire ulike scenarioer:

  1. Tofte blir "reddet" i denne omgangen — vi unngår et umiddelbart og drastisk fall i massevirkeprisen, men den er allerede lav og kan sågar gå ytterligere litt ned. Bransjen klarer allikevel å opprettholde avvirkningen noenlunde i Valdres. Situasjonen vil være sårbar de nærmeste årene.

  2. Tofte blir nedlagt i sommer - drastisk fall i massevirkeprisen resten av året med påfølgende fall i avvirkningen. Begna Bruk overlever de nærmeste tre år på tross av svære, røde tall.

  3. Som alt. 2. — men Begna Bruk bukker under etter en tre - fire år, hovedsakelig på grunn av den generelle reduksjonen i avvirkning.

  4. "Julenissescenariet" — som alt 1. pluss: Mot slutten av 2013 starter en kraftig eksportledet boom for diverse skogsprodukter (særlig cellulosevarianter) — og mot slutten av 2014 sier "alle": "Hva var det vi bråket med"?

— Det er sannsynlig at noen av disse scenarioene vil medføre en negativ effekt på fremtidig kommuneøkonomi i Sør-Aurdal, sier fagleder i økonomi, Elling Olav Weimodet, i Sør-Aurdal kommune.