Sist oppdatert: 27.11.2013 15:27

Stor utvikling langs Engevegen

 

Engevegen, som ikke er en vanlig skogsbilveg, har vært preget av manglende vedlikehold. Det siste året har det vært utført betydelige arbeider langs den 4,5 km lange vegstrekningen, og nå framstår området langt mer attraktivt enn det har vært på mange år.

Det er ryddet langs mesteparten av vegen, men det gjenstår fremdeles noe i den nordre delen. Styret opplyser at hvis været tillater det, vil ryddearbeidet fortsette i år. Resten vil en ta neste år.


Onsdag ryddet Alf Lie langs den nordre delen av vegen.

Hindre attgroing
Flere spør seg hvordan en kan håndtere attgroing som ventelig vil komme. Mange ønsker en maskinell løsning, og det er mulig at Mesta, som rydder langs hovedvegen i Hedalen, kan leies til å gjøre slikt arbeid. Det kan også tenkes at noen vil gjøre det manuelt – selv eller på dugnad. Beslutning om hvordan arbeidet skal utføres i framtida, vil en komme tilbake til seinere.

Vegbanen
Flere steder er det behov for å fylle på grus. Noen grunneiere har grustak en kan hente grus fra, men det kan også bli aktuelt å kjøpe knust grus. En håper å få gjort arbeidet med dette til sommeren, slik at vegbanen skal bli fin og slett igjen.

Vedlikehold i framtida
Styret vil nå arbeide videre med å lage vedtekter for veglaget og ser i den forbindelse på hvilke muligheter det er for samarbeid mellom grunneiere og de som bruker vegstrekningen som friluftsområde.

Økonomien er en utfordring. Veglaget ikke har noen inntekter – bare utgifter. En må prøve å finne en ordning som sikrer at Engevegen får et jevnt årlig vedlikehold slik at den blir til nytte og glede for bygda også i framtida.