Sist oppdatert: 09.11.2013 07:12

Kan havne på Robæk-lista

ARNE HEIMESTØL
  Statsbudsjettet som ble lagt fram av den rødgrønne regjeringen, ga Sør-Aurdal kommune en nettovirkning på + 809 000 kroner. Det var mindre enn forventet.

Etter kommunestyret torsdag ble det gitt en orientering om status i arbeidet med budsjett for 2014 og langtidsbudsjett for 2014 til 2017.

Endring fra 2013  
Frie inntekter (skatt/rammetilskudd/overføringer) + 4 433 000 kr
Statlige refusjoner - 1 940 000 kr
Sum statlige inntekter + 2 493 000 kr
Overføringer til staten (medfinansiering av Sykehuset Innlandet) + 514 000 kr
Mva.komp. Investeringer + 1 170 000 kr
Sum statlige utgifter + 1 684 000 kr
Nettovirkning statlige ordninger + 809 000 kr

Stor underdekning
– Da forslag til statsbudsjett ble lagt fram, ble det en underdekning på 13,9 millioner kroner i kommunens budsjettutkast for 2014. – Dette tallet er imidlertid ikke reelt, for her lå det inne ønsker om økninger, blant annet til stillinger, sa rådmann Erland Odden.

Store kutt
Fram til møtet torsdag var det laget en omfattende kuttliste, slik at underdekningen nå var på 4,9 millioner kroner. Å kutte vesentlig mer i 2014 mente rådmannen ville være uforsvarlig/urealistisk. Resten kan i verste fall hentes fra disposisjonsfondet, som nå er på ca. 12 millioner kroner.

Konsekvenser
Men utfordringen er ikke løst med dette. Kommunen må på sikt få årsbudsjett og langtidsbudsjett som er i balanse. Det kan skje ved å øke inntektene og/eller å redusere utgiftene. Gjør en ikke nødvendige tiltak, vil kommunen raskt havne på Robæk-lista.

Rådmannen pekte på at kuttene som allerede er gjort, vil ha sine konsekvenser. Det blir blant annet færre hender ved fravær og belastningen på dem som blir igjen, blir større.

Ett eller flere magre år?
– Nå er det vanskeligere å komme i mål enn vanlig. 2014 blir et unntaksår i forhold til at vi antakelig må ty til disposisjonsfond for å komme i balanse. Det er ikke noe som tilsier at inntektene skal bli mye bedre i 2015, derfor må 2014 brukes til å tilpasse driftsnivå eller skaffe nye inntekter, sa Odden.

Rådmannen minte om at det for få år siden var gjennomført en driftstilpasningsprosess der kommunen hadde sparte inn 16 millioner kroner.
I tillegg hadde en tatt inn et stort underskudd.
– Det er derfor begrenset hvor mye det er å hente i en ny driftstilpasningsprosess.

Anbefaler eiendomsskatt
Da er det enklere å se på eiendomsskatt. Det gir oss handlingsrom framover. Dersom den skal ha virkning for 2015, må jobben gjøres i 2014, sa Odden, som også minte om en slik skatt blant annet kunne sikre utbygging i Fossvang-området og også gi muligheter for tilskudd til for eksempel løypelag.