Sist oppdatert: 07.10.2013 16:31

Hedalen Helselag- før, nå og framover

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Svein Harald Lie er leder i Hedalen helselag i jubileumsåret, og når vi spør han om hvilke oppgaver og utfordringer laget står overfor nå og framover, får vi dette til svar:


Svein Harald Lie på jublieumsfesten

De viktigste satsingsområdene for Nasjonalforeningen er i våre dager forebyggende helsearbeid, hjerte-karsykdommer og demens. Det faktum at en større del av befolkningen når høyere alder, bidrar til at spesielt sistnevnte lidelse blir en økende utfordring for enkeltmennesker, og for samfunnet som helhet.

Hedalen helselag har så å si hele tida vært tilsluttet Nasjonalforeningen. Laget var utmeldt i en kort periode på 70-tallet. Den altoverskyggende oppgava for Hedalen helselag den gang var å få bygd Hedalsheimen, og daværende lokallagsstyre var sterkt misfornøyd pga. manglende støtte fra sentralt hold.

Det forandret seg etter ganske kort tid. (Jeg tror det er riktig å si at Nasjonalforeningen sentralt til en viss grad endret signaler.) Hedalen helselag meldte seg inn igjen, og i dag stemmer Nasjonalforeningens satsingsområder godt med våre lokale utfordringer.

Skal man peke noe som kanskje betyr ekstra mye her på landsbygda, må det bli trivselsfremmende, gjerne uformelle, tiltak og møteplasser. Hedalen helselag har sine egne arrangementer, men minst like viktig er samarbeid med andre lag og foreninger, som bygda har mange av, og støtte til det arbeidet de driver. Helselagets møtelokale på Fjellsyn er godt utstyrt og leies ut gratis til brukere som ikke har for stort plassbehov.

Og med det samme vi er inne på samarbeid. Hedalen helselag har i dag et meget godt forhold til Sør-Aurdal kommune, og vi blir lyttet til når noe skal skje på helsefronten. Som eksempler her vil jeg nevne utbygginga på Hedalsheimen og gjenåpning av helsestasjonen i ytre del av kommunen, i dette tilfelle på Begnadalen. Det var en oppgave Begnadalen Sanitetsforening og Hedalen helselag samarbeidet om og ga bidrag til, og vi fikk grei tilbakemelding om hva våre bidrag var brukt til.

Går vi tilbake til tidligere tider, har det selvsagt vært utfordringer i forholdet mellom Hedalen helselag og kommunale myndigheter. Hedalen helselag var i over 60 år arbeidsgiver for helsesøster, og da det ble bestemt at helsepersonellet skulle være kommunalt ansatt, var enkelte i mot å overlate all bestemmelsesrett til kommunen.

Den samme skepsisen hang i svært lenge når det gjaldt Hedalsheimen. Kanskje vi her kan tillate oss å si at begge parter «firte» litt. De mest optimistiske i Hedalen helselag, ikke minst daværende leder, så for seg alders- og sjukeheim og mere til her i bygda. På kommunalt hold var det enkelte som ikke ville høre tale om bygging i Hedalen i det hele tatt. Økonomiske vurderinger spilte inn, og da man omsider vedtok å bygge kommunal aldersheim her i bygda, var pengene som Hedalen helselag kunne bidra med, en «booster».

(På dette tidspunkt i samtalen var det at undertegnede, med dårlige engelskkunnskaper og enda dårligere forstand på alt som har med bilmotorer å gjøre, måtte be om en forklaring. En «booster» er en starthjelper, forklarte bilreparatør Svein Harald tålmodig, så nå, kjære lesere, vet vi det.)

Ser vi på andre områder, er skolen et nærliggende område å nevne. Hedalen helselag har bevilget penger til frukt og grønt og til aktivitetsfremmende tiltak, for å nevne noe. Hedalen barne- og ungdomsskole er ellers et naturlig samlingspunkt her i bygda. Det er et sted vi og andre bruker, og Hedalen helselag har gjennom åra bevilget en god del penger til samfunnsdelen ved skolen.

Hedalen helselag stilte penger til rådighet for en evt. friskole her i bygda, sier vi.

– Ja, vi gjorde det, rett og slett fordi skolen har enorm betydning for trivsel og bosetting. Lenge var det slik at helselaget stort sett arbeidet med sykdomsbekjempelse og eldreomsorg. I dag er forebyggende arbeid og tilbud til alle aldersgrupper, ikke minst de yngre, like viktig.

Hedalen Helselag har i dag litt under 200 medlemmer, og medlemstallet har vært ganske stabilt de siste åra. Det gikk ned da Nasjonalforeningen for noen år siden gikk over fra personlig innkreving til giroblanketter, Styremedlemmer i Hedalen helselag har prøvd å fortsette litt med «gamlemetoden», men både vi og «kundene» har det egentlig litt for travelt til slik innkreving.

Folk er flinke til å stille opp når vi ber om en håndsrekning, f.eks. ved trettendagsbasarer, og det er ikke spesielt vanskelig å rekruttere folk til styreverv. I jubileumsåret ønsker vi oss likevel flere medlemmer i alle aldersgrupper, og vi vil svært gjerne få vite hva folk ønsker at Hedalen helselag skal arbeide med og bidra til.

Styret i jubileumsåret

Fra venstre: Sekretær Sigrid Haugen, leder Svein Harald Lie, styremedlem Oddbjørg Brenden Hansen, kasserer Ola Einar Grøv, nestleder Anne Aabye Fossholt, styremedlem Nils Garli og opplysningsleder Anne Marie Skinnes Lie.