Sist oppdatert: 26.09.2013 19:59

Utbygging i Fossvangområdet

Sør-Aurdal kommune har i lengre tid arbeidet med å lage planer for hva som skal skje i Fossvangområdet i Bagn. Sist torsdag vedtok kommunestyret en utbygging som har en kostnadsramme på 90 millioner kroner.

Tiltakene skal erstatte C-blokka på SAUS, men vil gi mer enn det. Lovpålagte oppgaver er ivaretatt ved at det både skal bygges nytt og større svømmebasseng, gymsal/gymanlegg og lokaler for kulturskolen. I tillegg blir kultursektoren tilgodesett. Hva som vil skje med flerbrukshall, er ikke avklart.

Kommunen beregner at utbyggingen vil medføre behov for å låne ca. 59 millioner kroner. En kan fortsatt låne ytterligere ca. 15 millioner kroner årlig i perioden fram til og med 2022 – og likevel holde seg innenfor vedtatt totallåneramme. I økonomiplanen legges det dessuten opp til positivt netto driftsresultat i årene som kommer.

Kommunestyret satser stort på denne utbyggingen. Nå håper vi at dette kan bli et tiltak som blir en gladsak for alle kommunens innbyggere.

Rådmannen har vært klar på at det er en grense for hvor mye penger en kan bruke til dette formålet uten at det rammer andre viktig oppgaver, og det er bra at et enstemmig kommunestyret sluttet seg til dette.

Vi noterer ellers at ingen i kommunestyret tok til orde for innføring av eiendomsskatt, og at både politikere og administrasjon legger dette til grunn når en går videre i planarbeidet.