Sist oppdatert: 22.04.2014 18:54

Tomtefeste

HENRIK TANGEN
Vår familie kjøpte hytte I Fledda i fjor høst. Vi storkoser oss der og er veldig glade for at vi har fått vår egen hytte i dette fantastiske området!

Jeg jobber som eiendomsmegler i Krogsveen og har i mange år arbeidet med salg av fritidsboliger. I forbindelse med kjøp av hytta vår, så jeg av historikken at det opprinnelig har vært festet tomt, som ble innløst i begynnelsen av 2000.

Det er mange spørsmål knyttet til det å eie bolig på festet grunn for tiden. Man regner med at det er ca. 250 000 bolig- og fritidseiendommer på festet grunn i Norge. Det er derfor trolig at det også er noen som har hytte eller bolig på festet grunn i Hedalen og området rundt.

Jeg vil derfor benytte anledningen som gjesteskribent til å informere litt om hva som er viktig dersom man er fester av grunn til bolig- eller fritidshus.

Tomtefesteloven som gjelder i dag trådte i kraft 1. januar 2002.

Festetid
Kapittel 2 i loven omhandler festetid. Det finnes både tidsbestemte og evigvarende festeavtaler. Hvorvidt en festeavtale er tidsbestemt eller evigvarende, har stor betydning i forhold til hvilke regler som gjelder for fastsettelse av pris ved innløsning av tomten. Begrepet stedsevarig er ofte benyttet på eldre festeavtaler som er evigvarende. Dersom det ikke er opplyst noe om tid i festeavtalen, er den trolig evigvarende.

Regulering av festeavgiften
Kapittel 3 i loven omhandler festeavgiften og hvordan denne kan reguleres. § 15 sier at lovens normalordning er regulering etter konsumprisindeks, hvert 10. år. Dersom det ikke «tvillaust» fremkommer at grunneier kan regulere på annen måte, er det kun lovens normalordning som gjelder. Skulle det fremkomme av avtalen at grunneier kan regulere på annen måte, gis han/hun mulighet til å gjøre dette kun én gang etter lovens ikrafttredelse. Etter en slik regulering er det kun regulering etter konsumprisindeks som gjelder. Det er også bestemmelser om maksimal festeavgift for avtaler inngått før 26 mai 1983.

Innløsning av festetomten
Kapittel 6 i loven omhandler innløsning av festeretten. Loven gjør her forskjell på festeformål til bolighus og til fritidsformål. Boligeiere og fritidsboligeiere kan kreve innløsning når avtalen har løpt i 30 år. Dersom boligeier ikke krever innløsning, har han/hun rett til dette etter to år igjen. Fritidsboligeieren må imidlertid vente i 10 år før han/hun kan gjøre innløsning gjeldende igjen.

Det er noen unntak i loven som gir grunneier grunn til å nekte innløsning. Det viktigste unntaket gjelder for festetomter som fester grunn fra landbrukseiendommer med drift. For evigvarende festeavtaler fastsettes innløsningssummen ved at leien reguleres opp til dagens nivå og multipliseres med 25. For tidsbestemte avtaler kan en av partene kreve at innløsningssummen settes til 40 % av råtomteverdien.

Forlengelse av festeavtalen
Når tidsbestemte festeavtaler går ut på tid, har fester rett til å feste videre. Dersom han/hun ikke ønsker innløsning eller på grunn av unntak som nevnt over ikke har rett til innløsning.

På dette punktet har der vært mye «støy» i senere år. Det er også i forhold til dette punktet at grunneierne vant frem ovenfor menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det ble der fastslått av det ikke var riktig at festere kunne fortsette å feste på like vilkår videre etter at avtalen gikk ut på tid. Her er det fortsatt usikkerhet. Det er nedsatt et utvalg som av ny § 33 er under utarbeidelse. Departementet har nylig utsatt frist til å få ny lov på plass til 1. juli 2015. Frem til ny lov foreligger kan avtaler som går ut på tid i tidsrommet frem til ny lov er på plass forlenger på samme vilkår, men er da gjenstand for revurdering etter ny lov når den blir vedtatt.

Oppsummering
Skal du kjøpe eiendom på festet grunn, bør du sjekke avtalen nøye. Dersom festeavtalen er evigvarende og regulering kun skal skje på grunnlag av konsumprisindeks, vil det trolig ikke komme overraskelser i fremtiden. Dersom avtalen gir rom for stor økning av festeavgiften, kan det i neste omgang være prisdempende. For festeavtaler som går ut på tid i nær fremtid, må vi fortsatt leve med usikkerhet inntil ny lov er vedtatt.

Avslutningsvis vil jeg presisere at det er festers plikt til å betale festeavgiften til rett tid, dette gjelder selv om grunneier ikke har rutiner med fakturering av avgiften. Dersom avgiften ikke betales, er det mislighold fra festers side, noe som kan medføre saklig grunn til å si opp avtalen fra grunneiers side.

Det er kun § 33 som er i strid med menneskerettighetene. Det betyr at øvrige bestemmelser i tomtefesteloven ikke vil være gjenstand for endringer i ny lov.

Det er også viktig at krav om innløsning fremmes skriftlig innen ett år før retten til utløses.

Jeg håper at de som er berørt av tomtefesteloven, har fått noen nyttige råd om emnet. Temaet er komplisert og temaene som her er tatt opp er ikke uttømmende.

Dersom noen enten de eier hytte på festet eller eiet tomt, ønsker å selge i fremtiden, vil jeg svært gjerne få lov å fortelle hva jeg kan tilby. Det kan være lurt å benytte en megler som er lokalkjent og patriot. Ta gjerne kontakt!

Benytter også anledningen til å ønsker alle hytteeiere og fastboende i Hedalen en fin vår!