Sist oppdatert: 05.08.2014 19:58

Skolestruktur- atter en gang

VEGARD VESTROM
Det er bare 4-5 år siden forrige gang skolestrukturen i kommunen var på dagsorden.

Etter harde kamper for å beholde både barneskole og ungdomsskole i bygda, endte dette som kjent med få endringer for oss som bor i Hedalen. De fleste trodde vel at det kom til å bli mange år til neste kamp. Allerede 4-5 år etter ble det iverksatt en ny driftstilpasningsprosess. I mellomtiden valgte jeg å flytte hjem til Hedalen i 2011. Jeg har stiftet familie og har to barn som med tid og stunder skal begynne på skolen. Selv om jeg jobber på Fagernes, var det likevel naturlige for meg å bosette meg i Hedalen. Jeg innbilte meg dessverre at skolestrukturen i kommunen var fredet i overskuelig fremtid.   

Kommunen har hyret inn en konsulent som konkluderer med at det bør bygges en sentralskole i kommunen. Dette vil, i følge konsulenten, spare kommunen for 5,7 millioner kroner årlig i lønnsutgifter.  I tillegg kommer sparte driftsutgifter i eksisterende skolebygg som estimeres til 2-4 millioner kroner pr år. (Hvem skal i så fall overta og vedlikeholde de byggene som allerede finnes?)

Alternativene for sentralskole er Bagn eller Garthus. De som bor på Bagn, vil naturligvis at sentralskolen bygges på Bagn, mens de som bor i Begnadalen vil at sentralskolen legges til Garthus. Personlig vil jeg ikke ha noen av delene.  

Nesten daglig kjører jeg fra Hedalen til Fagernes. Til Garthus bruker jeg 25 minutter, og til Bagn 35 minutter. Med skolebuss tar dette betydelig lenger tid, da det tar tid å ta om bord og sette av passasjerer. 

Gjennomsnittsfarten blir betydelig lavere enn med bil. Veien mellom Hedalen og Begnadalen er også et kapittel for seg selv. På vinteren er Begnadalsbakka krevende å kjøre med personbil, og sikkert ikke mindre krevende med buss. De siste årene har vintrene vært både isete og snørike. Jeg har sett flere busser som sliter i bakka, og løsningen blir å kjøre om Nes.  

Om skolen i Hedalen blir borte, blir jeg nok ikke lenger innbygger av kommunen, og jeg er vel neppe den eneste. Det er i Hedalen jeg føler å høre hjemme, og må jeg flytte, så blir det til, eller i periferien av det sentrale Valdres.  Slike fraflytningstilfeller, hvor det nå enn blir, vil naturlig nok medføre lavere skatteinngang for kommunen, noe som ikke er med i noen regnestykker.  

Det ligger flere større virksomheter i Hedalen. De med flest ansatte er Hedda Hytter AS, med 15 ansatte, (brreg.no regnskap for 2013) og Fekjær Psykiatriske senter, med 29 ansatte (brreg.no regnskap for 2012. I tillegg må nevnes at Hedda Hytter AS benytter lokale underleverandører i stor grad.  Hvor mye dette utgjør vites ikke, men man kan sikkert anta at med snekkere som fører opp hyttene, elektrikere, rørleggere og andre underentreprenører,- utgjør dette like mange årsverk, fordelt på mange ulike selskaper og selskapsformer. Til sammen ca. 64 årsverk, og med påvirkning på like mange familier, der de fleste er bosatt i Hedalen.  

Kommunen skal altså spare 5,7 millioner i årlige lønnsutgifter, men på den andre siden kommer kommunen til å tape skatteinngangen på disse personene, og med 36% skatt utgjør dette 2,1 millioner kroner. Disse personene må skaffe seg arbeid annet sted, og med framtidsutsiktene i Sør-Aurdal er det vel neppe mange muligheter på jobbmarkedet.  Å rekruttere nye medarbeidere til en arbeidsplass der lokalsamfunnet ikke har skole, tror jeg blir vanskelig. Dette vil igjen føre til nedleggelse av lokale arbeidsplasser og ytterligere tap av skatteinngang for kommunen. 

Konsulenten viser også til antall barn som sokner til de ulike skolene, og projiserer dette inn i fremtiden. Det som ikke hensyntas, er til- og fraflytting. Så langt i sommer er det faktisk flere barnefamilier som har flyttet til Hedalen. Dette er svært viktig for at et lokalsamfunn skal overleve. 

Jeg leser på facebook at en kommunestyrerepresentant argumenterer for at ”kommunen bør styrke sitt kommunesenter mot en kommunesammenslåing, ellers så blir hele Sør-Aurdal utkant av kommunen Valdres”. Frykten synes dermed som at Bagn skal bli en utkant slik som Hedalen alltid har vært. Vi har frem til driftstilpasningsprosessen klart oss fint, men frykten er kanskje større for at Bagn ikke vil klare en slik overgang.  

Mine og andres barn i Hedalen er altså de som må betale gjennom å ofre en vesentlig del av barne- og ungdomstid for å kjøre buss til og fra skolen i 10 år fremover. Et enkelt regnestykke viser at en bussreise t/r fra Hedalen til Bagn på 110 minutter, i 200 skoledager i løpet av et skoleår, i 10 år, tar 3 667 timer. Det er mer enn to normale årsverk det,- med bortkastet tid!  Det er vel få foreldre som ønsker en slik løsning for sine barn.  

Hvis kommunestyrerepresentantene er innforstått med at det blir kommunesammenslåing i Valdres, må det også være andre alternativer som bør utredes. Veien er kortere fra Bagn til Fagernes enn fra Hedalen til Bagn, og når tunnelen er ferdig mellom Bagn og Bjørgo, blir reisetiden enda kortere, og ikke minst sikrere.

Jeg regner med at en slik løsning er like uakseptabel for befolkningen i øvre del av kommunen som for oss å reise til Bagn. 

Dersom det flere med meg som ønsker å beholde barne- og ungdomsskole i Hedalen, må vi vise like stort engasjement som i 2009, ellers er jeg redd for at Hedalen går en dyster fremtid i møte.