17.12.2014

Terningkast 1 og tommel ned

  ARNE HEIMESTØL

Fra kommunestyrets talerstol rettet kommunelege Gert Halleby tirsdag flengende kritikk mot forvaltningsrevisjonsrapporten om helse– og legetjenesten i kommunen som kommunerevisjonen hadde lagt fram.

 

Saken startet med at revisor Dagny Thon Hovrud trakk fram noen konklusjoner i rapporten. Hun sa at mye er bra i legetjenesten i Sør–Aurdal, men viste også til områder der rapporten foreslår forbedringer.

  • Les rapporten her. Oppsummering finner du på side 3.

Invitert av ordfører
Det var ordfører Kåre Helland som hadde invitert de to legene i kommunen til å delta under behandling av saken.

 

Dypt skuffet
Kommunelege Halleby sa at legene var dypt skuffet over rapporten som er lagt fram. Han viste til at den er skrevet av en person som ikke har helsefaglig bakgrunn og ga rapporten terningkast 1 med tommel ned.

 

– Det er kontinuitet og empati pasientene ønsker, sa kommunelegen, som viste til at han har vært lege i Sør–Aurdal i 16 år og gjerne fortsetter i flere år til. 


Halleby karakteriserte rapporten som skandaløs og sa at han var målløs over at kommunerevisjonen antyder at fylkeslegen bør se på deler av tjenesten.

 

Mest ros
Ordfører Kåre Helland (Sp) tok deretter ordet og hevdet at legetjenesten i kommunen har langt bedre omdømme enn det som kommer fram i rapporten.

 

Han fikk støtte av Magne Damslora (Ap). – Jeg har ikke hørt et vondt ord om legene i kommunen vår. Han uttrykte tilfredshet med at kommunen har et legekontor der det er kort ventetid når en ber om å få time.

 

Elling Fekjær (TPK) mente kommunen er heldige som har en legetjeneste preget av kontinuitet. Samtidig viste han til frustrasjonen som kommer fram i rapporten. Tjenesten har også potensiale til forbedringer. Han ønsket imidlertid ikke å få en helse– og sosialsjef, men ville heller beholde den flate ledelsesstrukturen kommunen har.

 

Svein Bakke (Ap) sa at det viktigste nå er å prioritere en brukerundersøkelse. Resten av det rapporten tar opp, kan administrasjonen håndtere.

 

Marit Hougsrud (Sp) mente rapporten måtte leses som det den er – en forvaltningsrapport. – Ta med rosen som blir gitt, og vær ydmyke på det som kan gjøres bedre!

 

Må være villige til å lære
– Halleby ga rapporten en knusende dom, sa Emmy Bakkom (uavhengig).
– Det står ingen ting i forvaltningsrapporten om at Halleby og Gintalas er dårlige leger.

Forbedringspotensialet rapporten peker på, må vi ta med oss. Vi må dessuten bruke de tjenester VMLS på Fagernes kan tilby. Det kan avlaste sykehjemmet vårt.

Bakkom pekte også på at det har vært klager på legevakten kontoret på Bagn har på dagtid. – Dette gjelder spesielt for dem som har lege på Nes der kontoret er betjent tre dager i uka. – Når det oppstår noe akutt mens en oppholder seg i kommunen, må en få hjelp. Bakkom mente kommunen ville være tjent med å ha én person som hadde et overordnet ansvar for helsetjenesten.

 

– Det er kommunestyret som er ansvarlige for legetjenesten. Når legene har så mye å gjøre, må vi ha forståelse for at de må prioritere, sa Stig Solbrekken (Ap). – Det er viktig at vi tar vare på disse gutta her!

 

Forvaltningsrapport
– Vi er vant til å få kommentarer når det gjelder tilsyn, sa rådmann Erland Odden. – Dette er ikke en forvaltningsrapport som slakter en tjeneste, men som peker på hva som kan gjøres bedre. Det er ikke ikke vanskelig å følge opp de anbefalinger som ligger i rapporten. Det kan være nødvendig å formalisere noe uten å lage nye stillinger.

 

Takket for støtte
Gert Halleby fikk ordet på nytt og benyttet anledningen til å takke for støtten legetjenesten hadde fått av flere talere. Han sa også at han var usikker på om VMLS på Fagernes ville tjene pasientene. Halleby rettet også kritikk mot Ringerike kommune som har tilsatt lege i Nes i Ådal på et legekontor som er betjent tre dager per uke.

 

Driftsgjennomgang

– Vi har en driftsgjennomgang i kommunen. Det er grunnen til at saken er bestilt, sa Oddvar Fremgaard (TPK). – Jeg er skuffet over at legene bruker dette negativt. Det er kommunen sin oppgave å organisere. Dette er ikke en kritikk av den faglige siden ved legetjenesten. – I de fleste revisjonsrapporter vil vi finne noe. Vi skal bruke rapporten som et arbeidsverktøy når vi utvikler tjenesten.

 

Formannskapets rolle
Rådmannen minte om at det var formannskapet som ville se på alle områder i driftstilpasningsprosessen. Helse var også tema i en rapport som ble lagt fram i juni. Ordføreren stilte seg undrende til det rådmannen her sa. – Denne rapporten er bestilt av administrasjonen, ikke politikerne, mente han.

 

Konstruktiv bruk
– Det er synd at vi ikke kan bli enige om hvem som har bestilt rapporten, sa Emmy Bakkom. Den gjenspeiler frustrasjon og kan brukes til noe konstruktivt.

Det hender at vi får tilbakemeldinger på at alle sider ved legetjenesten fungerer like bra. Slike tilbakemeldinger må vi tåle. Hun reiste også spørsmål om hvilke konsekvenser det ville få for kommunens utgifter til legevakt om en fikk den tredje legestillingen på plass.
 

Ydmykhet
– Jeg har hørt om både fornøyde og misfornøyde brukere. Det er derfor viktig at vi får en brukerundersøkelse, sa Gunnar Heiene (Frp), som uttrykte stor respekt for kommunerevisjonen.
– Den manglende ydmykheten vi ser fra kommunens leger, bekymrer meg.


Legevakt
Det oppstod også diskusjon om praktisering av legevakt på dagtid. Her viste rådmannen til at dette er en lovpålagt oppgave legene må følge opp.

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen bruke rapportens vurderinger og anbefalinger i videreutvikling av helse–/legetjenesten i kommunen, herunder:

  • Gjennomføre en brukerundersøkelse rettet mot legekontoret

 

Disse punktene i kontrollutvalgets forslag til vedtak, fikk ikke flertall:
  • (...) og i etterkant vurdere antallet fastleger i kommunen. Det bes om at Kommunerevisjon IKS deltar i utarbeidelsen av grunnlaget for brukerundersøkelsen.

  • Sikre at forventninger mellom legene og tjenesteledere innenfor pleie– og omsorgssektoren er avklart, og at legeavtalene er oppdatert

  • Forenkle rutiner, og sikre internkontrollen ved legekontoret

  • Gi en person myndighet og et overordnet koordinerende ansvar for driften av helse– og omsorgssektoren, gjerne en av dagens tjenesteledere