Sist oppdatert: 27.12.2014 07:26

Ugyldig kommunestyrevedtak?

  ARNE HEIMESTØL
Fra kommunestyrets talerstol rettet kommunelege Gert Halleby tirsdag 16.12. flengende kritikk mot  forvaltningsrevisjons-rapporten om helse– og legetjenesten i kommunen som kommunerevisjonen hadde lagt fram
. Hedalen.no har stilt revisjonssjef Åge Sandsengen følgende spørsmål:
  1. Er det i samsvar med kommunelovens møteregler at kommunelege Gert Halleby kan holde et kritisk partsinnlegg under kommunestyrets behandling, der han bl.a. gir rapporten terningskast 1, uttrykker at rapporten er skandaløs, han er målløs over at kommunerevisjonen antyder at fylkeslegen bør se på deler av tjenesten og kritisk til at rapporten er skrevet av en person som ikke har helsefaglig bakgrunn?
     
  2. Ordfører Helland og kommunestyremedlem Kari Brit Øyhus stilte spørsmål ved egen habilitet fordi ordførerens søster jobber på legekontoret og Øyhus er ansatt på legekontoret. Begge ble erklært habile av kommunestyret. Hvilken kommentar har du til dette?

Her er svarene vi har mottatt:

Vår vurdering til spørsmålene:

  1. Vi viser til kommentarutgaven til kommuneloven § 30 om møteprinsipp, og spesielt merknadene til Jan Frithjof Bernt av 01.10.2014 jf. kopi inntatt nedenfor, som også fremkommer av kommentarutgaven til kommuneloven av Oddvar Overå og Jan Fridhjof Bernt av juni 2006 sidene 215 og 222. Vår vurdering av dette er:

a. Kommunelegen kan uttale seg til kommunestyret, men hovedregelen er at dette skal være faktaopplysninger til saken og eventuelt svar på konkrete spørsmål, og ikke et saksinnlegg. Slik innlegget til kommunelegen fremstår i møtet ut fra gitte opplysninger med sterk kritikk direkte under kommunestyrets behandling av saken, og med oppfølgende kommentarer underveis i møtet, så anser vi det som ikke ubetydelig mulighet for at innlegget til kommunelegen kan ha hatt bestemmende innflytelse på utfallet av saken jf. forvaltningsloven § 41.

Når det er kommunelegen som uttaler seg kritisk, og dette har med en viktig tjeneste for innbyggere generelt, så kan dette forsterker muligheten for at innlegget påvirket utfallet av saken. Vi viser spesielt til Bernts kommentar i § 30 om saksinnlegg: «Det må ikke tillates at saksbehandlere eller utenforstående gis anledning til å delta i selve debatten mellom de folkevalgte, hvis det ikke er særskilt hjemmel for slik talerett…..» (viser til kopi av dette fra rettsdata inntatt nedenfor).
 
b. Hvis kommunelegens innlegg kan ha påvirket utfallet av saken, kan det tilsi at vedtaket i kommunestyret er ugyldig jf. forvaltningsloven § 41. Men vi gjør oppmerksom på at dette er et skjønnsspørsmål som avgjøres av kommunestyret selv eller departementet/fylkesmann og spørsmål om lovligheten av kommunestyrets vedtak bør følge reglene i kommuneloven § 59, hvor det er fastsatt visse frister og krav til prosedyre. Hvis noen mener vedtaket er ugyldig, må i så fall minst tre medlemmer i kommunestyret fremme dette spørsmål jf. § 59 nr 1 innen gitte frister eller fylkesmannen på eget initiativ tar opp spørsmålet jf. nr 5.

c. Vi minner om at rapporten ikke tar opp helsefaglige spørsmål, og derav er ikke kommunelegens kritikk om at rapporten er skrevet av en uten helsefaglig bakgrunn relevant. For øvrig tar rapporten opp faktaforhold som bl.a. offentlig statistikk og regler for inntektsdokumentasjon jf. bokføringsloven, som kommunelegen bør forholde seg til.

  1. Habilitetsspørsmålet avgjøres av kommunestyret, som vedtok at de begge var habile. Det sentrale er forvaltningsloven § 6, 2.avsnitt, dvs. om det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, dvs. om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær tilknytning til. Dette er spørsmål som kommunestyret bør ha vurdert i sin vurdering, dvs. om det er noe i saken som kan påvirke upartiskheten i avgjørelsen spesielt ifht. ulempe eller fordel ifht. å være ansatt ved nevnte legekontor. Vurderingen bør fremgå av møteprotokollen. Møteprotokollen er ikke tilgjengelig på kommunens hjemmeside i dag, og vi har derfor ikke lest vurderingen til kommunestyret.

Nedenfor er kopi av nevnte kommentarer til kommuneloven § 29 og 30.

Jeg viser til kommuneloven Kapittel 6 om saksbehandlingsregler og møteprinsipp med merknader som berører det aktuelle spørsmålet:

Noen uttalelser jf kommentarutgaven til kommuneloven § 29:

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 01.10.2014.
Brudd på bestemmelsene om saksbehandlingen i dette kapitlet vil kunne medføre at vedtak blir ugyldig. Dette er imidlertid ikke regulert i koml., men følger av de alminnelige ulovfestede forvaltningsrettslige regler om ugyldighet. Anvendelsen av disse må vurderes konkret i forhold til den enkelte lovbestemmelsen som er overtrådt, og i forhold til det konkrete regelbruddet.

Noen uttalelser jf kommentarutgaven til kommuneloven § 30:

Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 01.10.2014.
Karakteristisk for et formelt møte er at det bare er forsamlingens medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet. Det må enten være tale om formidling av supplerende saksopplysninger fra administrasjonens side som det er praktisk blir gitt av andre personer enn administrasjonssjefen eller den som møter på hans eller hennes vegne, eller om partsinnlegg eller fremføring av synspunkter fra andre interesserte, som tillates før den egentlige beslutningsprosessen tar til.

Det må ikke tillates at saksbehandlere eller utenforstående gis anledning til å delta i selve debatten mellom de folkevalgte, hvis det ikke er særskilt hjemmel for slik talerett, slik vi har i bestemmelsen i § 9 nr. 4 (møterett for ordfører og fylkesordfører i alle kollegiale organer); i § 20 nr. 5 (møteplikt for kommunerådets eller fylkesrådets medlemmer i henholdsvis kommunestyret og fylkestinget, møterett for kommune- eller fylkesrådets leder personlig eller ved annet rådsmedlem i kollegiale organer, og for rådsmedlem med ledelsesansvar på vedkommende fagområde, med unntak for møter i kontrollutvalget og for saker hvor organ for kommunestyret eller fylkestinget behandler saker om folkevalgte organers indre organisering), i § 23 nr. 3 om møterett for administrasjonssjefen eller representant for han eller henne i alle kollegiale organer unntatt kontrollutvalget, og i § 26 om møterett for representanter for de tilsatte i nemnder unntatt kontrollutvalg, formannskap og fylkesutvalg, men likevel i kontrollutvalget når dette behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de tilsatte.

Med vennlig hilsen

Kommunerevisjon IKS

 

Åge Sandsengen

Revisjonssjef / reg.revisor

 

Habilitetsspørsmålet
 

Rådmann Erland Odden har følgende kommentar til habilitetssspørsmålet:

Dette ble drøftet med jurist hos fylkesmannen i forkant av møtet, og jeg orienterte om hans vurdering når habilitetsspørsmålet kom opp. Vurderingen var at rapporten tar opp generelle problemstillinger knyttet til tjenesten, og ikke personlige forhold som skulle tilsi partsforhold og dermed habilitetsproblemer.  Protokollen viser aldri hvilke konkrete vurderinger som er gjort i møtet, bare konklusjonen.

Politisk ledelse
Varaordfører Svein Bakke (Ap) sier følgende om Sandsengen sine vurderinger:

 

– Dette har ingen betydning for vedtaket som er gjort. Saken blir fulgt opp av rådmannen.