Sist oppdatert: 03.12.2014 20:36

Kultur i budsjettforslag 2015

  ARNE HEIMESTØL
Kommunen er inne i en driftstilpasningsprosess. Det har fått konsekvenser for budsjettposter knyttet til kulturlivet.
  • Fra 2013 til 2015 reduseres posten barne- og ungdomsarbeid med 140 000 kroner.

  • Tilskutt til bygdekinoer er fjernet (50 000 kr).

  • Posten øvrige kulturformål er økt med 3 000 kr.

I ”Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal 2008-2018” heter det:

I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør-Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret.

Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer.

Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder.

Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt. Kommunen skal ha et rikt og allsidig kulturliv, blant annet gjennom kulturskolen, samt bruke kulturlivet som virkemiddel for å fremme bosetting.

Kommunen vil gjennom målstyrt anleggsutbygging bidra til at den samlede anleggsmassen i kommunen gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet på sitt nivå der de bor. Det skal sikres varierte og sammenhengende grøntarealer i nærområdet, rom for leik, gang- og sykkelveier og trygg skolevei.

Bruke fysisk aktivitet for å forebygge sykdom og tilrettelegge for arbeidslivet.

Visjon i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet”:
Idrett og fysisk aktivitet for alle

I denne visjonen ligger det at kommunen gjennom sin idrettspolitikk skal legge til rette for den organiserte idretten og egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter.

Målgruppe
Alle aldersgrupper, spesielt barn og ungdom.

Visjonen innebærer at hele befolkningen skal ha tilbud om fysisk aktivitet som de finner meningsfylt, og barn og ungdom skal stå i sentrum for kommunens engasjement. Videre anleggsutbygging i kommunen bør i særdeleshet gi prioritet til disse gruppenes behov.

Friluftsliv er en lavterskelaktivitet, som kommunen vil satse på i arbeidet med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet for alle.

Målsetninger
Overordnet mål:
Kommunen vil gjennom målstyrt anleggsutbygging bidra til at den samlede anleggsmassen i kommunen gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet på sitt nivå der de bor.

Les mer på side 22 her.