Sist oppdatert: 19.02.2014 17:36

  Grepa stolt av Sør-Aurdal, medregna Pøttedalsmyra?

ELDOR BRÅTHEN
For to-tre uker siden fikk jeg invitasjon til et møte på Tingvoll. Invitasjonen kom fra plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud i Sør-Aurdal kommune og var sendt til: «Ressurs- og kompetansepersoner innen kulturminner og lokalhistorie i Sør-Aurdal».

Man kan bli innbilsk av mindre inntil man begynner å tenke og finner ut at det sannsynligvis eksisterer en del tylfter med brave sør-aurdøler som fortjener betegnelsen vel så bra. Deretter tenker man litt til og finner ut at nå er det om å gjøre å få disse folka på banen. Hva dreier det seg om?

I Kulturminnelova finner vi følgende definisjon: « Med Kulturminne mener vi alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.»
 
Målsetting:
«Styrke Valdres som attraksjonsverdi gjennom natur -og kulturarven.»
Delmålene er å utvikle våre konkurransefortrinn i forhold til andre regioner, øke kunnskap og interesse lokalt, og utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller for lokal forvaltning av natur- og kulturarven.
Utgangspunktet er et nasjonalt satsingsprosjekt: « Kunnskapsløftet for kulturminner.»

Prosjektet administreres nasjonalt av Riksantikvaren og på fylkesnivå av kulturadministrasjonen i Oppland fylkeskommune. Til denne satsinga har Sør-Aurdal og andre Valdreskommuner fått 100 000 kroner fått hver. Først ute med registreringsarbeidet er Vang og Sør-Aurdal, og Sør-Aurdal har definert inn følgende hovedsatsingsområder:

1. Gamle ferdselsveger gjennom kommunen. (Kan noen fortelle meg hvor Pøttedalsmyra er hen?  Rote nr. 15 i rotefordeling fra 1873 var strekningen Nerby - Pøttedalsmyra. Rote nr. 16 gikk fra Pøttedalsmyra til Begnadalen skole. I 1863 var det ei rote fra Finnsbekken ovenfor Vegamotet til Hedalen kirke. Spekulerer vi litt videre, ligger det da nær å tenke at vegen Tollefsrud – Nerby supplerte, og etter hvert avløste, Gamlebakka, som prost og eidsvollsmann Stabel fikk til noen tiår tidligere, en gang mellom 1863 og -73. Tilbake til spørsmålet: Eksisterer navnet «Pøttedalsmyra», eller har myra fått nytta navn?  Hva heter den i så fall i våre dager?)

Satsingsom.åde nr. 2: Stavkirkene.

3. Vassdragshistorie med: Skogbrukets historiske verdikjede fra hogst til trevirke/produkt, kraftverk, damperi, mølleindustri.

4. Skoghistorie: kombinasjon skogbruk, jordbruk, fangst. Historien i Vassfaret.

5. Andre aktuelle fokusområder: Tusenårsstedet Vangen, Bangsmoen og Ulekirketomta. Krigshistorie. Stølsdrift.

Jeg har vært på ett møte og skal på et til. Heldigvis sammen med en del folk som kan mer enn jeg kan. På neste møte, 25. februar, skal vi diskutere satsingsområder spesielt knyttet til TurApp, men også kulturminne-prosjektet.

TurAppen er valgt som samarbeidspartner for å «presentere attraksjonene  i Valdres på en begeistrende måte gjennom foto, tekst, kart og gps- spor.»

Med oss på forrige møte var Dag Nordsveen som steller med TurAppen, prosjektkoordinator i Valdres natur- og kulturminnepark Katarina Sparstad, og miljøvernkonsulenten. De blir med også på neste møte.
TurAppen har kort tidsramme. Den skal lanseres i juni, og vi bør visst helst bli enige om hva som skal inn på Appen allerede nå den 25. Vet du om stier og kulturminner som bør inn, er det om å gjøre å reagere svært raskt.

 Blant tema som kan kartlegges eller jobbes videre med, nevner jeg her: 
- Næringsfiske.
-Hestesleper (tømmerrenner for hest).
- Tømmerkoier
- Bekkekverner

Nå vet du litt om hva det blir arbeidd med. (Jfr. hovedsatsingsområdene som kommunen har skissert). Jeg innledet med å si at jeg tror her finnes mange ressurs- og kompetansepersoner. Hvis du ikke er alt for beskjeden, er du antakelig en av dem. I dette tilfelle må det også være lov å «angi» andre.  Katarina trenger navn på kontaktpersoner.