Sist oppdatert: 20.02.2014 18:34

Naturstigjennomgang ved Solheimen fjernes

  De nye eierne på Solheimen Hotell opplever at naturstien som krysser eiendommen ned fra fylkesveg 243, misbrukes av enkelte. Bautahaugens Venner har prøvd å få til en minnelig ordning, men har ikke nådd fram.


Leirdeltakere på brobyggerbrua ved Soleheimen i 2006. Foto: Karin Riska

Brev fra Bautahaugens Venner
Her gjengir vi brev venneforeningen sendte til de nye eierne på Solheimen Hotell.

                                                            Hedalen, 29.01.14

Til eierne av Solheimen Hotell

 

Ang. Hedalen natur- og kultursti

 

Vi viser til telefon fra Lars Samuelsen 9. januar, som undertegnede Sigrid Haugen mottok med overraskelse og undring. At Ildjarntunets nye eiere skulle være så negative til natur- og kulturstien, var virkelig skuffende.

 

Stien ble til etter en ide fra tidligere prest i Hedalen, Kjell Ellefsen, rundt årtusenskiftet. Småsamfunnsprosjektet i Hedalen tok tak i ideen, den ble seinere arbeidet videre med og fullført av ei arbeidsgruppe under Hedalen bygdeutvalg.

 

En rekke personer har lagt ned et stort dugnadsarbeid for å få i stand kulturstien, som skal binde sammen bygdas to store kulturminner, Hedalen stavkirke og Bautahaugen Samlinger.

 

Sentrale i arbeidet har ikke minst vært tidligere eiere av Ildjarntunet/ Solheimen, Marit Helene og Per Harald Grøv, og Oddvar og Oddny Lund. I tillegg til å arbeide for fellesskapet i bygda, så de en sti gjennom Ildjarntunet som et ledd i markedsføringa av egen turistbedrift. Her kunne det for eksempel bli anledning til servering / overnatting til turgåere. At dere ikke ser stien som et pluss for Solheimen Hotell, er underlig.

 

Det er selvfølgelig beklagelig at ikke alle turgåere følger vanlig folkeskikk og holder hunder i bånd og unnlater å kaste søppel rundt seg. Dette er dessverre noe en opplever over alt i samfunnet, men det er vanskelig å se at det kan være et så stort problem som du ga inntrykk av.
 

Det kan godt være at skiltingen skulle vært bedre og tydeligere. Dette må det vel kunne gjøres noe med.

 

Vi håper vi kan komme fram til en minnelig ordning i denne saken. I motsatt fall sender dere svært dårlige signaler til bygdefolket i Hedalen, noe som i neste omgang vil slå negativt tilbake på dere.

 

Vi foreslår et møte der vi kan drøfte forslag til løsning til beste for alle. Foreslå gjerne et tidspunkt som passer for dere.

 

 

Med hilsen

 

Sigrid Haugen

Styreleder Bautahaugens Venner

Rigmor Brenden   

Prosjektleder naturstien / styremedlem Bautahaugens Venner


De nye eierne svarer
Hedalen.no har spurt de nye eierne hvorfor kulturstien stenges og om det vil være mulig å løse denne saken gjennom dialog. Her er svaret vi fikk:
 

Undertegnede har nå besittet Solheimen i  vel ett år, og opplever dessverre at naturstien som krysser eiendommen ned fra riksveg 243 misbrukes av enkelte, og slik utgjør et stort problem.

Tidligere eier Oddny Lund uttalte at parkeringsplassen for naturstibrukere var ment å være ved stavkirken, og at stien var i utgangspunktet anlagt langs gjerdet ned mot elven.

Vi har tilbragt store deler av sommeren og høsten i Hedalen, og det vi erfarer er at det jevnlig er trafikk med biler /campingvogner og hundelufting over hele eiendommen i feriesesongen. Til tross for at det er slått opp en rekke godt synlige markeringspiler som angir  hvor naturstien går,  blir dette overhodet ikke respektert.

Også antenning av bål ved elven uten forutgående forespørsel har forekommet. Tomme ølbokser og  avføring  etterlatt ved benken  nede ved pumpehuset, som utgjør hotellets drikkevann, er heller ikke akseptabelt og vitner heller om et offentlig avtrede. 

Vi synes det er veldig ubehagelig å være «politi» som skal irettesette utenlandske turister at det ikke er mulig å parkere eller campe her.

Eiendommen er tiltenkt personer som ønsker fred og ro, og denne trafikken med naturstien er en åpenbar interessekonflikt i forhold til hva eiendommen er tiltenkt brukt som.  

I salgsdokumentet for Solheimen var det beskrevet en privat eiet tomt og ikke noe beskrivelse av tomta som et allemannseie i form av en ikke tinglyst anlagt sti som i realiteten omfatter hele tomta. I så fall hadde vi aldri vurdert å kjøpe en offentlig tumleplass for fremmede fra alle verdens kanter. For oss har naturstien slik den brukes, blitt uutholdelig, og det hjelper som sagt ikke med skilting og irettesettelser.

Med bakgrunn i ovennevnte forhold ønsker vi naturstigjennomgangen fjernet.

Dette skulle ikke by på noe problem for de vanlige turgåere i Hedalen, da det finnes  andre adkomstveger fra Bautahaugen og opp til stavkirken. Den private eiendomsretten  gjelder vel i Hedalen som ellers i Norge ,og ser for øvrig ut til å være veldig godt ivaretatt her i bygda.

Vi minner tilslutt om at eiendommen ikke er utmark, slik at saken i følge vår advokat er juridisk triviell. 

Med vennlig hilsen  

Kari Skoklefald og Lars Samuelsen