Sist oppdatert: 26.02.2014 19:39

Trafikksikkerhetstiltak ved skolen og barnehagen

ARNE HEIMESTØL

  Kommunen er i gang med en ny driftstilpasningsprosess, og flere investeringsprosjekter er utsatt. Hva skjer med trafikksikkerhetstiltakene ved Hedalen barne- og ungdomsskole?

Om dette skriver rådmannen følgende i saksdokumentene som ble lagt fram for formannskapet forrige uke:


Dette tiltaket er ikke beskrevet i økonomiplanheftet som var med ved budsjettbehandlingen i kommunestyret 17.12.13, men er tidligere vedtatt gjennomfør innenfor en økonomisk ramme på 3,4 mill kr. Prosjektet er det siste tiltaket i vedtatt trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal. Det
er manglede kapasitet i administrasjonen som er årsaken til at prosjektet ikke allerede er  gjennomført.

Gjennomføring av prosjektet bør utsettes til etter økonomigjennomgangen. Dersom tiltaket skal gjennomføres i 2014, burde det legges ut på anbud i løpet av våren. Ut fra dette er det en  fordel om administrasjonen kan starte arbeidet med prosjektering, men vente med gjennomføring til det er klarert politisk.

Formannskapet vedtok at prosjektering kan igangsettes.

Konkret går denne planen ut på å opparbeide en ny parkeringsplass nord for Hedalsheimen, bygge ny gang- og sykkelveg/fortau fra parkeringsplassen til skolen og bygge ny bussoppstillingsplass.