Sist oppdatert: 11.06.2014 23:55

Klare signaler til administrasjonen

 

Tirsdag drøftet formannskapet rapportene om driftstilpasning administrasjonen, KS-konsult og kommunerevisjonen har arbeidet med. Det ble ikke gjort noen vedtak i saken.

Rådmannen hadde mottatt en rekke innspill fra berørte parter, og tilbakemeldingene vil bli kopiert opp til kommunestyrets møte 19.6.

Miljøarbeidertjenesten og legetjenesten
To rapporter er ikke ferdigstilt. De foreløpige konklusjonene i kommunerevisjonens rapport om miljøarbeidertjenesten ble likevel gjort kjent. De viser følgende:

  1. Kommunerevisjonen kan ikke se at ressursbruken i miljøarbeidertjenesten er for høy.

  2. Høy ressursbruk skyldes mange ressurskrevende brukere.

  3. Tjenesten har fire tvangsvedtak.

  4. Gjennomsnittskostnaden per brukere er ikke spesielt høy.

  5. Det høye antallet brukere skyldes ikke tilflytting fra andre kommuner.

Den endelige rapporten legges fram seinere. Først må en vurdere om dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Kommunerevisjonens rapport om legetjenesten er ikke ferdig ennå.

Pleie og omsorg
Ordfører Kåre Helland sa at kommunen gir tjenester til veldig mange. Han tok til orde for at flere avklaringer må komme, og at økonomiske konsekvenser av tiltak må synliggjøres.
Kommunen må vite hvilke innsparinger som kan oppnås.

Varaordfører Svein Bakke pekte på at Sør-Aurdal kommune har langt flere vedtak om tjenester enn det andre kommuner av samme størrelse har.

Emmy Bakkom ga støtte til dette. – Det er mange psykisk utviklingshemmede i kommunen våre, og vi har flere tunge brukere. Det er dessuten mange brukere innen psykiatri også, og i tillegg synes det som om behovet for sosialhjelp kan bli en utfordring.

Bakkom mente at dette i sum krever mye av kommunen. Hun etterlyste også konkrete og tallfestede innsparingstiltak, og tok til orde for at det bør være én tjenesteleder i pleie og omsorg.

Magne Damslora stilte spørsmål om botilbudet på Synneisbakken blir brukt slik det var tenkt.

Oddvar Fremgaard viste til HVPU-reformen og minte om at boliger skulle være brukernes hjem. Han stilte spørsmål om kommunen er er ferd med å gå tilbake til institusjoner.

Rådmannen tok tak i flere av innspillene politikerne kom med. Han sa at kommunen har mange tjenestemottakere, og at kommunen må vurdere om tilbudene er riktig tilpasset både i antall og omfang.

Emmy Bakkom tok deretter ordet og ga klar kritikk til forslaget om å flytte botilbudet for demente fra Hedalsheimen til Bagn. Magna Damslora støttet ikke kritikken og minte om formålet Hedalsheimen bo- og servicesenter var bygd for.

Rådmannen sa at kommunen må jobbe videre med denne saken. – Tanken er at vi kan få mer effektiv drift.  Nettoinnsparing ved å flytte tilbudet til Bagn er på 450 000 kroner, men tallene er usikre. Odden forsvarte det som står i rapporten om å samle kompetanse i Bagn. – Dette kan kommunen ha som salgsargument i forhold til andre kommuner når kommuner skal slås sammen.

Fekjærtunet ble også tema. Her sa rådmannen av kommunens engasjement kan bli avviklet i september. Stortinget har fått saken.

Helse, familie og barnehage
Ordfører Kåre Helland viste til rapporten som foreslår at det skal være ett opptak per år i barnehagene. Han ga signal om at det må være mulig å få til fleksibilitet innenfor stillingsrammene som gjelder. Emmy Bakkom støtte dette og viste til at rigid praktisering av en slik regel kan hindre tilflytting.

Bakkom rettet også sterk kritikk til det rapporten sier om helsesøstertjenester. – Det er bra at helsesøstrene bruker tid på å reise. De skal møte opp der barna er!

Kari Brit Olmhus Øyhus var betenkt over hvilke konsekvenser feriestengte barnehager kunne få, mens Svein Bakke ikke kunne se at det var noe potensiale for større innsparinger innenfor dette tjenesteområdet.

Skole
Dette tjenesteområdet ble behandlet til slutt, og ordføreren begrunnet det med at det nok var det området det ville være flest kommentarer på. Han viste til førstesideoppslaget i "Valdres" og sa at det hadde ført til at en familie allerede hadde bestemt seg for å flytte fra kommunen.
– Dette beklager jeg, for det er ikke gjort noen vedtak ennå.

Ordføreren la til at at en må se på hva som kan gjøres for å få ned utgiftene til skolesektoren. – KS-rapporten slakter spesialundervisningen vår. Her må vi justere kurs raskt. Helland viste til at han hadde vært i kontakt med Dovre kommune om temaet, og minte om at kommunen tidligere hadde hatt samarbeid med Etnedal om denne tjenesten.

Helland kommenterte også tallsprikene i rapportene som var lagt fram om dette tjenesteområdet. – Tallene trenger bedre forklaringer. Her fikk hun klar støtte av Emmy Bakkom.

Både Svein Bakke, Magne Damslora og Kåre Helland var opptatt av svake skoleprestasjoner og mente at det her må settes inn tiltak.

Kari Brit Olmhus Øyhus sa at det hadde kommet reaksjoner på den korte høringsfristen administrasjonen hadde lagt opp til. Her fikk hun støtte av ordføreren. – Kom med forslag til løsninger som kan settes ut i livet på kort sikt. Større tiltak krever høringer.

Damslora presiserte at kommunen må prøve å unngå opprivende konflikter i prosessen en nå er inne i.

Emmy Bakkom kommenterte også alternativet å legge en sentralskole til Bagn. – Får vi en slik løsning, får mange barn skolefritidsordning på bussen, og bussjåførene blir pedagogiske ledere.

Damslora viste til KS-rapporten og argumenterte for at en eventuell sentralskole bør bygges midt i kommunen.

Fremgaard stilte spørsmål om hvor mye kommunen kan låne i årene som kommer. Ordføreren sa at større låneopptak nå skal godkjennes av Fylkesmannen. Rådmannen kommenterte også dette. – Fylkesmannen vil vurdere låneopptak i lys av hvilken økonomisk situasjon kommunen er i.  De som har penger på bok, kan bruke dem. Regjeringen ser for seg at kommuner kan være fristet til å bygge over evne.

–  Vi må få vite hva vi faktisk ikke har råd til, og vi må få vite om det er umulig å gå for låneinvestering til sentralskole, repliserte Oddvar Fremgaard.