Sist oppdatert: 18.05.2014 10:48

Velforening for Brunbakklia?

ARNE HEIMESTØL

Det siste året har det pågått en del ryddearbeider i Brunbakklia. Mye skog er fjernet, og utsikten fra flere boliger og Hedalsheimen har blitt bedre. Elling Fekjær, Stig Solbrekken fra kommunen og undertegnede kaller med dette inn til møte på Fjellsyn onsdag 4. juni kl. 17.30. Spørsmålet er om det kan være hensiktsmessig å starte en velforening for Brunbakklia.

Vi tror at felles utfordringer kan løses gjennom organisert samarbeid. Dersom det er interesse for det, mener vi det bør opprettes et interimsstyre som får i oppgave å utarbeide vedtekter for en velforening og å lede tiltak som det kan være naturlig å samarbeide om.

De som bor og/eller har sin arbeidsplass i feltet, vil trolig ha synspunkter på hvordan utfordringer i fellesskap kan løses. Alle innspill er derfor velkomne på møtet vi nå inviterer til på Fjellsyn.

Saksliste

  1. Valg av møteleder og referent

  2. Hvilke saker som vedkommer Brunbakklia boligfelt er de frammøtte opptatt av?

  3. Bør det lages en velforening?

  4. Hvis svaret på punkt 3 er ja; valg av interimsstyre

  5. Hvis svaret på punkt 3 er ja; hvilke saker bør foreningen prioritere?

  6. Hvis svaret på punkt 3 er nei; er det noe en bør samarbeide om, og hvordan skal dette i så fall skje?

  7. Eventuelt