Sist oppdatert: 23.05.2014 16:09

Spørsmål om skole i spørretimen

  Rolf Gunnar Olsen stilte følgende spørsmål i kommunestyret spørretime torsdag 22.5.:

Hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak har Sør-Aurdal kommune satt i verk for at grunnskoleelevene i kommunen skal kunne yte bedre på tester slik at Sør-Aurdal ikke havner så langt nede på den nasjonale rangeringslista, slik det ble presentert i vår?

Kommunestyret vil kunne forstå grunnskolens behov bedre hvis man er informert om aktuelle tiltak.

Her er svaret rådmannen ga:

Tiltak:

 • Resultat fra kartlegginger analyseres for å finne ut hvilke tiltak som skal settes inn.  Hva har vi hatt for lite fokus på? Kan vi gjøre det på en annen måte for å øke læringsutbyttet? Refleksjon over egen praksis og diskusjon med kollegiet.

 •  Underveisvurdering: hjelpe eleven videre.

 • Ungdomsskolesatsinga: GNIST

 • Prosjektet Klasseledelse: ressurser til prosjektet utgår skoleåret 2013/2014, men prosjektet skal videreføres ved den enkelte skole

 • Samarbeid med fylkesmannen: Arbeid for å bedre elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for et godt læringsutbytte.

 • Ulike digitale løsninger: vi ønsker å ta i bruk programmet OneNote. Dette digitale verktøyet muliggjør en tettere samhandling mellom lærer og elev. «Digital ringperm» «Omvendt undervisning»: her filmes lærerens undervisning slik at elevene kan se på dette hjemme og videre bruke tiden sammen med læreren på skolen til å befeste kunnskap. Eleven har slik tilgang til undervisningsøkta og kan ta den fram igjen senere ved behov.

  På lang sikt:

 • SAK bruker nesten 25 % av ressurser til undervisning til spesialundervisning. Dette får konsekvenser for ressursene som kan brukes til ordinær undervisning. Vi håper at vi på lenger sikt, ved å ha fokus på god klasseledelse, systemveiledning fra PPT og en ressursutnyttende organisering av spesialundervisningen, kan få frigjort lærerressurser som videre kan settes inn i de laveste klassene.

 • Ved å øke lærertettheten i de laveste klassene kan vi redusere framtidige behov for spesialundervisning samt øke læringsutbyttet for elevene. Det er viktig å ha dyktige lærere som kan settes inn dersom det er behov for ekstra hjelp. Eksempelvis lesestudio og matteverksted.

 • Vi har behov for lærere med videreutdanning i basisfagene. Fokus på videreutdanning må i like stor grad være for lærerne på barnetrinnet som for lærerne på ungdomstrinnet. Det er på barnetrinnet grunnlaget legges.

Fra årsmeldingen: «Det er variasjoner mellom skolene; noen drar opp snittet mens andre ligger under snittet.

Vi ser at det er behov for å gå dypere inn i skolene, spesielt i forhold til begynneropplæringen. Det er allerede satt i gang et prosjekt rundt lesing på SAUS og på HEBU, og vi må videre, sammen med de ansatte, se på hva som kan gjøres for å bedre elevenes leseferdigheter».

Variasjoner i resultater gjør at ulike tiltak må settes inn.

Alt utviklingsarbeid tar tid og det kreves ressurser til ledelse for å kunne drive arbeidet framover og holde fokus.


Fra årsmeldingen:
«Målsetninger/utfordringer:
- Læringsutbytte: det er bekymringsverdig at en skole over flere år har skårer forholdsvis lavt på nasjonale prøver sammenlignet med de andre skolene i kommunen. Det kan være flere faktorer som har hatt innvirkning på denne trenden, men det er god grunn til å gå tettere inn i skolen og sammen med de ansatte vurdere hvordan vi kan bedre resultatet.»