Sist oppdatert: 23.05.2014 16:56

Spørsmål om kommunal medfinan-siering

  Reidar Schlytter stilte følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime torsdag 22.5.:

Regjeringen foreslår å avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett f.o.m. 2015. Hvilken betydning vil dette få for VMLSet, og hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for kommunenes medfinasiering og drift av et framtidig VMLS senter, når pasientene likevel kan legges inn på sykehus uten kommunale kostnader.
  1. Etter at kommunal medfinansiering er tatt bort, får vi da
    statlig støtte til VMLSet?

  2. Bør man nå ta en rask evaluering, eventuelt sette på vent
    alle ansettelser m.m. til situasjonen er avklart.

  3. Hvis det ikke blir aktuelt å benytte VMLSet som forutsatt,
    bør man se seg om etter nye leietakere?

Her er svaret rådmannen ga:

Som det framgår av spørsmålet dreier dette seg om regjeringens forslag, og jeg vil ikke gå inn i en bred vurdering av alle sider knyttet til dette før forslaget evt. blir vedtatt (18. juni).

Ordningen med kommunal medfinansiering bygger på Samhandlingsreformens prinsipper om at pasientene i størst mulig grad skal behandles lokalt i stedet for på sykehus. Derfor er det heller ikke kjent hvor stor del av inntektssystemets rammer som evt. blir trukket ut dersom dette blir vedtatt, så lenge Samhandlingsreformen fortsatt har sin aktualitet.
Det vil være opp til Nord-Aurdal kommune som vertskommune å vurdere gjennomføringen av bl.a. ansettelser opp mot dette.

VLMS Eiendom, som vi er mediere i, gjennomfører byggeprosjektet slik det er vedtatt i kommunestyrene og kontraktsfestet med entreprenør.
Så lenge intensjonene i Samhandlingsreformen står ved lag antar jeg at bruken blir som planlagt, kommunene vil uansett ha ansvar for de tjenestene som er plassert der i regi av kommunene (som er en del av bygget).