Sist oppdatert: 24.05.2014 08:20

Det kommunale tilbudet ved Fekjær-tunet i fare

ARNE HEIMESTØL

 

En ny forskrift gjør at flere hjemkommuner ikke vil betale Sør-Aurdal kommune for den miljøarbeidertjeneste kommunen gir ved Fekjærtunet.

 


Fra åpningen i 2009

Egen stiftelse
Fekjærtunet er en egen stiftelse og adskilt fra Fekjær psykiatriske senter. Ungdommene som bor her, er utskrevet fra døgnenheten ved Fekjær psykiatriske senter. Når de får videre behandling og oppfølging ved Fekjærtunet, melder de midlertidig flytting til Sør-Aurdal kommune.


Flere tjenester
Overgangsperioden ved  Fekjærtunet kan være fra tre måneder til to år. Under perioden ungdommene har ved Fekjærtunet, får de psykiatrisk behandling av poliklinikken/ambulant team ved Fekjær psykiatriske senter,  aktiv bistand fra NAV-Valdres til arbeidstrening, skolegang med mer og  oppfølging/læring i å takle å bo/klare seg i egen bolig (miljøarbeidertjeneste) fra Sør-Aurdal kommune.

 

Slutt på refusjon for miljøarbeidertjeneste
Tidligere lover og forskrifter har fastslått at Sør-Aurdal kommune som vertskommune har hatt rett til å få refundert utgiftene til miljøarbeidertjenesten fra pasientens hjemkommune. En ny forskrift fra departementet har tatt bort denne retten.

 

En velfungerende tjeneste
– Det er selvsagt ikke riktig at Sør-Aurdal kommune skal ha utgifter til miljøarbeidertjeneste for brukere som kommer fra andre kommuner, sier Elling Fekjær. Kommunen har imidlertid bygd opp en tjeneste som fungerer meget godt. Undersøkelser og analyser viser at ungdommene får stor hjelp til å klare seg selv etter endt løp ved overgangsboligene, når de flytter til sin hjemkommune igjen.

 

Søker alternativer
Fekjær presiserer at behandlingen ungdommene får ved poliklinikken/ambulant team, vil være det samme som tidligere. Tjenesten som blir gitt gjennom NAV-Valdres vil fortsette som før. Den nye forskriften omhandler bare refusjonsordningen mellom vertskommunen (Sør-Aurdal i dette tilfellet) og pasientens  hjemkommune. – Dette må finne sin løsning, sier Elling Fekjær.

 

Sør-Aurdal kommune ved rådmannen og Fekjær har tatt initiativ å få til et møte med fylkesmannen i Oppland for å drøfte den alvorlige situasjonen som er oppstått i forbindelse med opphør av økonomisk oppgjør mellom Sør-Aurdal og hjemkommunene. Målet med møtet er å finne en midlertidig løsning på problemet.

 

Helse- og sosialkomiteen
– Vi har fått klare signaler på at Stortingets helse- og sosialkomité snart vil avlegge Fekjær et besøk for bl.a. å høre om det helt spesielle tilbudet som blir gitt ved Fekjærtunet.

 

Fylkesmannen, Sør-Aurdal kommune og Fekjær vil ved et slikt besøk forsøke å komme fram til permanente løsninger, slik at Sør-Aurdal får refundert alle sine utgifter kommunen har til miljøarbeidertjenesten ved Fekjærtunet.

 

– Jeg har stor tro på at problemet rundt det økonomiske oppgjøre vil bli løst, sier Fekjær. – Storting og regjering har i klare ord sagt at behandling av psykiske problem blant ungdom vil ha den høyete prioritet.

 

Kommunestyret orientert
Torsdag 22.5. orienterte rådmannen kommunestyret om saken. I en e-post skriver rådmann Odden følgende om saken slik Hedalen.no har framstilt den ovenfor: 

Det som imidlertid ikke framkommer, som jeg orienterte om i kommunestyret, er at kommunen nå må forberede en avvikling av vårt engasjement, i påvente av en evt. løsning slik det beskrives i oppslaget. For oss er det klart at vi ikke har noen mulighet til å yte tjenester til andre kommuner som ikke vil betale for det. Vi gir hjemkommunene et tilbud om å yte tjenester for deres innbyggere så lenge de oppholder seg ved Fekjærtunet, og dette er selvsagt uaktuelt dersom kommunene ikke ønsker å betale for det.

Imidlertid håper også vi på en avklaring som kan gjøre det mulig å fortsatt delta i dette samarbeidet, men det vil uansett ta noe tid for oss å tilpasse oss den nye situasjonen som har oppstått, slik at vi er nødt til å gjøre dette parallelt med at Fekjær søker å finne en løsning hos sentrale myndigheter. Dersom det fortsatt er kommuner som ønsker å kjøpe denne tjenesten av oss på tross av endringene i refusjonsordningene vil vi prøve å få til det i en overgangsperiode, men det er problematisk å få til dette på en hensiktsmessig måte i forhold til forutsigbarhet for personalet.

Fekjærtunet
Overgangsboligene Fekjærtunet har vært i drift siden 2009. Tilbudet kan vise til mange gode resultater. En stor forskningsrapport SINTEF la fram for to år siden, viser at Fekjærtunet gir et helt spesielt behandlingstilbud.

Fekjærtunet er et pilotprosjekt i Norge for ungdom som sliter tungt og trenger en intensiv oppfølging/behandling etter innleggelse ved døgnenheten ved Fekjær Psykiatriske senter.