Sist oppdatert: 07.05.2014 22:07

Årsmelding og regnskap 2013 for Sør-Aurdal kommune

Nedenfor gjengir vi korte utdrag fra årsmeldingen 2013. Hele dokumentet kan du lese her.

Nøkkeltall

- Innbyggertallet gikk ned med 14 personer i 2013. Antall innbyggere i Sør-Aurdal pr. 1/1-14 var 3133.
- Arbeidsledigheten pr. februar 2014 var på 2,0 %.


Befolkningsutvikling
Nedgangen i folketallet og alderssammensetningen er en utfordring for kommunen. Prognosen viser at i løpet av de neste 15 årene vil antall barn og unge reduseres med 95, den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres med 138, mens aldersgruppen 67 år og eldre vil øke med 115 personer.

Årsverk
Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2013 286 budsjetterte faste årsverk.

Sykefravær
Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2013 på 8,9 %, mot 7,1 % i 2012.

  • Egenmeldt fravær av mulige dagsverk: 0,8 %

  • Legemeldt fravær av mulige dagsverk: 8,1%.

Totalt sykefravær var på 9,9 % for kvinner og 4,8% for menn.

Likestilling
I et likestillingsperspektiv er det en stor utfordring å rekruttere menn til de kvinnedominerte yrkene innen helse- og sosial-, barnehage- og undervisningssektoren.

Økonomi
Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et netto driftsresultat på 4,2 mill. Resultatet er 1,6 mill bedre enn budsjett.

Skatteinntektene ble omlag 4,3 mill lavere enn budsjett, men rammetilskuddet var 3,6 mill høyere enn budsjett. Totalt var det en reduksjon på om lag 715 000,-. Skatteinntektene ble betydelig lavere enn prognosene gjennom året tilsa, men en generell høy skattevekst på landsbasis førte til større inntektsutjevning i rammetilskuddet

Fond
Disposisjonsfondet er må på 15 852 141 kr.

Skog
Aktiviteten i skogen i Sør-Aurdal i 2013 holdt seg på et stabilt høgt nivå til tross for økende usikkerhet om avsetningsforholdene for tømmer.

Bibliotek
Hovedbiblioteket på Bagn, Hedalen filial og Begndalen filial hadde til sammen i 2013 9 040 besøk (en nedgang på ca.17 % fra 2012) og 18 689 utlån (det samme som i 2012).

Nasjonale prøver på skolene
Det er variasjoner mellom skolene; noen drar opp snittet mens andre ligger under snittet.
Læringsutbytte: Det er bekymringsverdig at en skole over flere år har skårer forholdsvis lavt på nasjonale prøver sammenlignet med de andre skolene i kommunen. Det kan være flere faktorer som har hatt innvirkning på denne trenden, men det er god grunn til å gå tettere inn i skolen og sammen med de ansatte vurdere hvordan vi kan bedre resultatene.

IKT
Vi ser et stort etterslep i utskifting av PC-er. Dette gjør at vi har gammelt utstyr som ikke fungerer optimalt: lang påloggingstid, faller ut fra nettet, jobber sakte osv. Vi har en målsetning om 1:1-dekning for alle elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Ved noen av skolene opplever vi også at nettet har for dårlig kapasitet. Det er kommunens ansvar å sørge for kapasiteten på nettet og kabling mens IKT-Valdres ivaretar aksesspunktene. Vi har bedt IKT-Valdres foreta en kartlegging av dagens kapasitet for å se om denne er akseptabel.

Spesialundervisning
Det gis klare politiske føringer for at antallet elever som får spesialunder-visning skal reduseres.

Leirskolen
Ansvarlig for leirskolen jobber med å erstatte en del skoler/kommuner som på grunn av dårlig økonomi har kuttet ut leirskole på kort varsel. Vi ser en bedring allerede 2014. Målet er at regnskapet skal gå i null eller i pluss i gjennomsnitt. De ukene vi så langt har opplevd avbestillinger har lærerne ved leirskolen jobbet som vikarer i skolene.

Kulturskolen
Kulturskolen har 86 elever per oktober 2013(GSI). Noen elever har flere tilbud.

Hjemmetjenester
Alle de ulike områdene innen hjemmetjenesten har hatt et aktivt år, der personalet på ny har gjort en kjempeinnsats! Totalt har hjemmetjenesten hatt 322 tjenestemottakere/ -søkere i 2013 (økning fra 2012).

Bemannet bofellesskap
Bemannet bofellesskap for personer med lett til moderat demens, som ble lokalisert til Hedalsheimen bo- og servicesenter, har vært i drift siden oktober 2012. Et tilbud / omsorgsnivå kommunen ikke hadde hatt tidligere. Vi opplever at dette har blitt et godt tilbud, og at vi nå har «alle steg» i omsorgstrappa vår.

Sør-Aurdalsheimen
Sør –Aurdalsheimen har 44 sykehjemsplasser som har vært i
bruk det meste av året. Sykehjemsplassene er fordelt på hhv 14 plasser tilrettelagt for mennesker med aldersdemens, 22 langtidsplasser og 8 korttidsplasser som omfatter rehabilitering etter sykehusinnleggelser, vurderings-/oppfølgingsopphold og avlastning for pårørende.

Alle som har hatt behov for avlastning, lang – og korttidsplass har fått det.
Sør-Aurdalsheimen disponerer 53 årsverk fordelt på 73 ansatte som er en økning fra 2012 fordi tildelingskontoret med 1,4 årsverk ble lagt til dette ansvarsområdet.

Miljøarbeidertjenesten
Miljøarbeidertjenesten ga tjenester til 46 personer i 2013. Det var 46 årsverk knyttet til tjenesten, i tillegg kommer timeavtaler med støttekontakter og
avlastere (som utgjør ca. 4,5 stillinger).

Barnehage
Full barnehagedekning, de som ønsker og har rett på plass i henhold til barnehageloven får barnehageplass i kommunen. Fram til 2014 har vi praktisert løpende opptak, dvs. at vi har tatt inn barn gjennom hele året. Dette er ikke lenger økonomisk mulig.

Legetjenesten
Tjenesten gir nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Tjenesten består av 3 legehjemler, 2 i 100 %, den tredje stillingen er vakant og blir betjent av de to andre legene. Det er i tillegg 3,6 årsverk fordelt på 5 helsesekretærer, 0,4 årsverk er tillagt administrative
oppgaver.

Helsesøstertjeneste
Helsestasjonen har nå et godt kvalifisert personale på plass etter lang tids underbemanning. Det er nå 2,3 årsverk med helsesøster, samt en nyansatt barne-og familieveileder i 100 % som skal ha et spesielt fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.