Sist oppdatert: 31.10.2014 17:20

Kommentarer etter formannskaps-møtet

  INGER RANDI ISLANDSMOEN KLEVEN
Reduksjoner i statlige overføringer og skatteinntekter har gitt Sør-Aurdal kommune store utfordringer i budsjettprosessen. I formannskapsmøtet 21. oktober fikk administrasjonen beskjed om at det måtte foretas ytterligere kutt i neste års budsjett
.

Skolene har, som en følge av kommunestyrevedtaket 19. juni 2014, og en grundig gjennomgang av ressursbruken, allerede redusert antall pedagoger i inneværende budsjett.

Ser man på rapporteringen i Grunnskolens informasjonssystem (GSI), er undervisningspersonell redusert med 400 % fra 1. oktober 2013 til 1.oktober 2014. Disse reduksjonene er en følge av redusert elevtall ved SAUS, en endring i organiseringen av spesialundervisning, endringer i elevsammen-setningen, redusert tid til administrasjon ved Begnadalen skole, mer fådelt undervisning og redusert tid til styrking av klasser der timene ikke er bundet opp i mot enkeltvedtak etter Opplæringslova § 5-1.

I etterkant av møtet 21. oktober har vi hatt en ny gjennomgang av skolenes ressursbruk, og vi mener at ytterligere store kutt ikke er forsvarlig. Dersom skole skal bidra ytterligere for å redusere kommunens samlede utgifter, mener jeg at vi er nødt til å vurdere eksisterende skolestruktur.

Kommunestyret bestilte en utredning av ulike strukturendringer til kommunestyremøtet 19. juni 2014. I dette dokumentet er det sett nøye på strukturendringer som vil medføre en mulighet til å bruke ressursene på en mer rasjonell måte, og det foreligger forslag i rapporten som ikke vil medføre kostbare bygningsmessige endringer.

I kommunestyret 19. juni kom politikerne med en ny bestilling. De ønsket en videre utredning av sentralskole ved tre ulike lokalisasjoner; Begnadalen, Garthus og Bagn. I tillegg skulle dialogen med Ringerike fortsette, og vi skulle se på et mulig samarbeid om felles skolekrets i nedre del av kommunen. Denne utredningen skal legges fram for kommunestyret for vedtak i mars.

Dersom det i dette møtet fattes et vedtak som sier at det skal bygges sentralskole, ser vi ikke for oss at bygget står ferdig før tidligst høsten 2018. Ser vi tilbake på tidligere utredninger, vil vi med en slik løsning kunne redusere ressursbruken med mellom 10 og 13 årsverk med utgangspunkt i dagens bemanning.

Det er vanskelig å gjennomføre endringer i skolestrukturen før vi vet utfallet av saken som skal opp i kommunestyret i mars. Vi har full forståelse for at utfallet av gårsdagens møte skaper usikkerhet og diskusjoner blant foreldre og ansatte, og det er viktig å understreke at det ikke er fattet noe vedtak om strukturendringer.

Dersom det skal gjennomføres en endring i strukturen, er dette en omfattende prosess som selvfølgelig involverer berørte parter, det være seg foreldre/FAU/SMU, elevråd, fagforeninger osv.


En endring i skolestruktur er en omfattende prosess. Les rundskriv Udir.-2-2012, som beskriver denne prosessen.

Det en imidlertid kan vurdere for å ta høyde for lavere driftsrammer allerede i 2015, er å ta i bruk en eller flere av de skisserte løsningene i skolerapporten av 19/6 som en midlertidig løsning inntil strukturspørsmålet er avklart.

Administrasjonen vil se om det er mulig å konkretisere dette noe til budsjettforslaget blir lagt fram i slutten av november.

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Tjenesteleder skole
Sør- Aurdal kommune