Sist oppdatert: 10.11.2014 07:00

Mobbing i skolene i Sør-Aurdal

  ARNE HEIMESTØL
I en serie artikler vil Hedalen.no sette søkelyset på hva som kan gjøres for å komme mobbing i skolen til livs.

Vi vil utfordre parter i skolesamfunnet, men også frivillige organisasjoner til å komme med innspill. Det vil ikke være vår hensikt å henge ut noen, men heller å belyse temaet slik at alle kan være med på å tak i en utfordring som berører oss som enkeltindivider, familier og lokalsamfunn.

Sitat fra planen:

Mobbing er krenking satt i system.

 • Vi skal ikke mobbe andre.
 • Vi skal hjelpe dem som blir mobbet.
 • Vi skal være sammen med dem som lett blir alene.
 • Vi skal melde fra til en voksen hvis vi vet at noen bli mobbet.

Både avisa "Valdres" og Hedalen.no har stilt spørsmål til tjenesteleder for skole om hva kommunen gjør med denne utfordringen. Nedenfor gjengir vi svaret som er gitt, og som også ble gjengitt i kommunestyrets siste spørretime.

Tjenestelederen Inger Randi Islandsmoen Kleven orienterer

26.06.2013 mottok Sør- Aurdal kommune et brev fra fylkesmannen i Oppland der kommunen ble informert om følgende: «Fylkesmannen i Oppland har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å bistå utvalgte skoler og skoleeiere slik at de gjennomfører tiltak for å bedre læringsmiljøet.» I den forbindelse ble Sør- Aurdal kommune invitert til en samling med tema Bedre læringsmiljø. På denne samlingen deltok lærere, rektor, tillitsvalgt og tjenesteleder.

I etterkant av denne samlingen, 1. oktober 2013, fikk skoleeier i oppdrag å skrive en redegjørelse om hvilke strakstiltak som var iverksatt på skolene.

I denne tilbakemeldingen ble følgende tiltak skissert:

 • Klasseledelse: kommunen har god klasseledelse som ett av sitt satsingsområde. Her er det gjennomført felles planleggingsdager for alle ansatte, og det er leid inn ekstern bistand. Skolene har videre fått veiledning ute i den daglige driften, og det har vært mulig for enkeltlærere å be om bistand.

 • Mitt valg: Lions Club Vassfaret har i en årrekke brukt ressurser på å kurse lærere i dette mobbeforebyggende programmet. Det er gjennomført grunnkurs og oppfriskningskurs for alle ansatte i skolene, helsesøster, psykisk helse og politiet. Programmet skal være timeplanfestet.

 • Forsterket inspeksjon.

 • Samtalegrupper i regi av helsesøster, og helsesøster har i tillegg fast tid ute på skolene for å være tilgjengelig for elevene.

 • Ressursteam: her samles ulike tjenester, skolen, barnevern, PPT, helsesøster, psykisk helse og barne- og ungdomskontakten, for å samarbeide til elevenes beste.

 • Mobilskole: SMS-kontakt mellom skole og hjemmet for å gjøre kommunikasjonen enklere.

 • Det blir gjennomført en omfattende årlig undersøkelse på ungdomstrinnet i samarbeid med skolehelsetjenesten. Tema for undersøkelsen er vennskap, skolemiljø og mobbing. Undersøkelsen fremstår som et sosiogram, og i etterkant gjennomføres det individuelle samtaler med samtlige elever. Undersøkelsens resultater blir så drøftet med skolens personale, for å gjennomføre tiltak som kan bedre læringsmiljøet ved å følge opp både de elevene som blir plaget, og de som plager andre.

 • Skolene i Sør- Aurdal er mobilfrie skoler.

 • Det gjennomføres hver høst en «bli-kjent-uke» for å starte oppbyggingen av et godt miljø blant elever som samles fra ulike barneskoler.

 • Kommunen har arrangert et felles foreldremøte for alle foreldre i kommunen, der utdanningsdirektøren deltok.

Etter at fylkesmannen avsluttet samarbeidet er følgende gjort:

 • «Plan mot mobbing» 2013 ble revidert høsten 2014. Dette var et omfattende arbeid da planen tidligere ikke definerte «krenkende ord og handling». Det var mange og gode diskusjoner/refleksjoner ute på skolene, og vi mener at vi så langt som råd er har kommet frem til en felles forståelse av dette begrepet. Planen har vært ute på høring blant de berørte parter.

 • Det er også utviklet et forpliktende årshjul for det forebyggende arbeidet.

 • Kommunen har søkt, og blitt tildelt, midler til tiltak for å bedre læringsmiljø. Gjennom dette prosjektet fortsetter vi satsingen på god klasseledelse. PPT er en samarbeidspartner i dette prosjektet.

 • Kommunen har søkt, og blitt tildelt, midler til prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp». Målet for dette prosjektet er å bidra til bevegelsesglede. I tillegg til dette mener vi at økt aktivitet i friminutt vil ha en positiv effekt på elevenes læringsmiljø.

Vi har nulltoleranse for mobbing, og de ansatte plikter å gripe inn overfor krenkende ord og handling. Til tross for det gode arbeidet som skjer i skolene, opplever vi dessverre at elever melder om mobbing via elevundersøkelsen.

Det er vanskelig å ta tak i slike meldinger konkret, da undersøkelsen er anonym. Vi ser derfor at det som kommer fram i undersøkelsen gjennomført av skolehelsetjenesten har stor verdi for oss. Her får vi innsikt i konkrete problemstillinger, og vi kan slik sette inn målrettede tiltak.

Skolen ønsker i tillegg at foresatte tar kontakt dersom de opplever at deres elev ikke har et tilfredsstillende psykososialt arbeidsmiljø. Videre saksgang ved slike henvendelser er beskrevet i kommunens plandokument; «Plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø».

Fra Udir
Det er svært viktig at du ser resultatene fra Elevundersøkelsen i sammenheng med annen relevant lokalkunnskap om elevenes læringsmiljø. Skjedde det enkeltepisoder på skolen rett før eller under gjennomføringen som kan ha påvirket hvordan elevene svarte på undersøkelsen?

Er miljøet på skolen generelt godt, eller vet du om enkeltelever eller grupper av elever som sliter eller plager andre? Svaret på slike spørsmål er ofte avhengig av hvem du spør, og derfor bør mange få komme med innspill når resultatene skal tolkes og følges opp.

Tjenestelederen supplerer
Som det står i planen, skal tema blant annet tas opp på alle foreldremøter. I tillegg har SAUS laget en informasjonsfolder som sendes hjem til alle foreldre for å forsikre seg om at alle får denne informasjonen. Folderen legges også ut på skolens læringsplattform.

I en del tilfeller kan krenkende ord og handlinger/mobbing være vanskelig å oppdage, og vi setter derfor stor pris på at elever og foreldre tar kontakt med skolen slik at vi kan få satt inn tiltak. Saksgang i slike saker er beskrevet i planen vår.

Det er flott dersom fokus på dette området kan skape et engasjement blant foreldrene!

 • Hvordan er det greit å omtale andre?

 • Tillater du at ikke alle i klassen blir invitert i bursdager?

 • Har du oversikt over barnets aktivitet på ulike sosiale medium?

 • Hvordan møter du en foreldre som tar kontakt og forteller at ditt barn har plaget deres barn?

Det er mange problemstillinger som kan være utgangspunkt for gode refleksjoner i foreldregruppene.

Alle foreldre ønsker en god skolehverdag for alle barn, og jeg mener at en åpen og god dialog innad i foreldregruppa og mellom foreldrene og skolen, er en viktig bidragsyter i det forebyggende arbeidet.

Jeg er opptatt av at alle barn skal se tilbake på skoletiden sin i Sør-Aurdal kommune med glede!