Sist oppdatert: 16.11.2014 13:52

Mitt Valg og Lions Røde Fjær

  ARILD BJØRNSTAD
Undertegnede har hatt ansvar for Mitt Valg i Lions Club Vassfaret siden opplegget ble tatt i bruk i 2001. Videre er jeg med i distriktsstyret for Lions Røde Fjær og finner det derfor naturlig å informere litt om begge temaene.

Lions Røde Fjær ble arrangert for første gang i 1966 og er Lions Norges største innsamlingsaksjon. I 2015 går inntektene fra aksjonen til Stiftelsen Det er mitt valg som arbeider på ideelt grunnlag med det landsomfattende barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG. Prosjektet tilbys kostnadsfritt til landets kommuner og fylkeskommuner.

MITT VALG
MITT VALG er et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for elever og som styrker barnehageansattes og læreres kompetanse. Opplegget er holdningsskapende og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk, og barn og unge hjelpes til å fungere godt på skolen, i fritiden og gjennom livet.

Undervisningsopplegget setter fokus på å utvikle positive sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og unge, og det legges stor vekt på å kvalifisere og motivere pedagogisk personale i barnehage og skole gjennom en obligatorisk metodisk skolering.

MITT VALG er skreddersydd for barnehagen, grunnskolen og videregående skole, men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. Programmet er utviklet av norske pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet og gjeldende rammeplan for barnehagen, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. MITT VALG er politisk og religiøst nøytralt.

Hittil har over 260 norske kommuner benyttet MITT VALG, over 40 000 norske barnehageansatte og lærere har gått på MITT VALG-kurs, og over 600 000 barn og unge har deltatt i MITT VALG. Evaluering i Norge og internasjonal forskning (www.casel.org) har dokumentert programmets positive effekt, og en forskergruppe ledet av professor Thomas Nordahl har plassert MITT VALG i en kategori programmer med dokumentert effekt.

MITT VALG og Sør Aurdal kommune
Hittil har alle skolene og barnehagene i Sør Aurdal deltatt på MITT VALG-kurs i regi av Det er mitt valg og Lions Club Vassfaret. Videre har helsesøstere, ansatte i psykiatrisk helse, barnevern og politi deltatt på kursene. Det er Lions Club Vassfaret og Lions Norges Tulipanfond som finansierer kursene. MITT VALG koster ca. 30 000 pr. kurs, og fremtidig kursvirksomhet vil planlegges, tilrettelegges og finansieres av Lions. Siden 2001 har vi brukt ca. en halv million kroner i kommunen og det er planlagt tre nye kurs i juni 2015.
Sør Aurdal kommune har nedfelt i sitt planverk at opplegget skal benyttes. Vi opplever dessverre at enkelte skoler, klasser ikke benytter undervisningsopplegget fullt ut som det skal benyttes og da dessverre ikke får den effekten som andre skoler i kommunen som har dette timeplanfestet og i en fast struktur. Det gleder oss derfor at tjenesteledere nå vil følge opp dette med skriftlige evalueringer.


Kursdeltakernes evalueringer etter kursene på Sørum er entydig positive
Vi kommer i nærmeste framtid til å sende et brev med informasjon om Mitt Valg og brosjyre om Mitt Valg til alle foreldre som har barn i barnehage og skole i kommunen. Vi har også et tilbud til foreldre og besteforeldre om å kjøpe foreldreboka de viktige årene. Denne tar jeg opp bestillinger på og den koster kr. 250.-

Lions Røde Fjær 2015
LRF2015 finner sted 2.–8. februar 2015 og målet er å samle inn 30 millioner kroner. Aksjonen er en nasjonal kampanje som gjennomføres på frivillig basis i regi av Lionsklubbene i Norge. Røde Fjær-aksjonen er først og fremst en bøssebæreraksjon, og denne skal finne sted lørdag 7. og søndag 8. februar. I tillegg oppfordres Regjeringen, næringslivet, kommuner og fylkeskommuner til å bidra med gaver.

Hva går pengene til?
Midlene skal gi kommuner og fylkeskommuner over hele landet muligheten til å velge MITT VALG, barnehager og skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG og mange flere barn og unge muligheten til å delta i MITT VALG.

MITT VALG skal blant annet styrkes gjennom ansettelse av flere instruktører, oppgradering og videreutvikling av kursmateriellet, tettere oppfølging av deltakerne og forskningsbasert evaluering. Over en femårsperiode vil stiftelsen kunne skolere flere tusen ansatte i barnehager og på skoler, og flere titalls tusen barn og unge over hele landet vil nyte godt av denne satsingen.

Gjennom tidlig, systematisk og langsiktig satsing på holdningsskapende og forebyggende arbeid vil Stiftelsen Det er mitt valg kunne bidra til å bygge trygge og velfungerende barn og unge, samt sikre at færre voksne faller utenfor og må repareres av samfunnet.

Mer om MITT VALG
Det er mitt valg er en ideell stiftelse som mottar tilskudd fra Lions Norges Tulipanfond og Helsedirektoratet. I tillegg finansieres stiftelsens aktivitet av de lokale Lions-klubbene gjennom direkte støtte til hvert MITT VALG-kurs for barnehageansatte og lærere.
MITT VALG er et læringsmiljøprogram som fokuser på å bygge selvtillit og gode relasjoner, samt på å lære barn og unge å ta ansvar, se konsekvenser av egne handlinger og vise empati. Kommunikasjon, mestring og utvikling av evnen til å ta gode valg står sentralt.
MITT VALG drives på ideelt grunnlag og gjennomføres på frivillig basis i norske lokalsamfunn. Prosjektet skaper lokalt engasjement og tilfører samfunnet varige verdier gjennom forebyggende og holdningsskapende aktivitet for barn og unge.
Besøk Det er mitt valgs nettside: www.determittvalg.no, eller http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Innsamlingsaksjoner/Lions-Roede-Fjaer.  

Mer om Lions Røde Fjær
Lions Røde Fjær er en av Norges mest tradisjonsrike innsamlingsaksjoner. Aksjonen finner sted ca. hvert 5. år, og hittil har Lions Norge fordelt nærmere 160 millioner kroner til gode formål gjennom Lions Røde Fjær. Eldre, synshemmede, kreftpasienter og leddgiktrammede er blant mottakerne av disse midlene.

Lions Norge er medlem av Innsamlingskontrollen.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!


Med vennlig hilsen
Arild Bjørnstad
Lions Club Vassfaret