Sist oppdatert: 22.11.2014 18:29

Som en førstereisgutt i politikkens hav…
- På leting etter mål!

BODIL ØYHUS PIHL
Jeg, blant flere, har fått den spennende utfordringen å få være med på å utarbeide ett av neste års partiprogram til kommunevalget. Etter første møtet hadde jeg en bestemt oppfattelse av at dette ville bli arbeidskrevende, håndterbart og interessant. Hvordan skal man angripe en sådan problemstilling, med hvilke våpen, eller hvilke lokkemetoder skal de gode sakene og ordene for ønsket politikk komme frem?

Jeg stiller meg spørsmålet, hva er målet? Hvilket mål har kommunen, hvilket mål har det politiske partiet, og hvilke mål har innbyggerne når de skal gå til valgurnene? Dette er faktorer som jeg mener bør ligge til grunn før politisk strategi for måloppnåelse kan skisseres.

Ja vel, ja! -Da kan jeg bare lete på henholdsvis kommunens og partiets nettside. Men hvor finner jeg de målbare, konkrete, målene for kommunen vår?  

Kommunens samfunnsdel i kommuneplanen beskriver følgende hovedmål (egennummererte avsnitt);

(1) I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør-Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret.
 

(2) Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer.
 

(3) Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder.
 

(4) Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt. 

Mine tanker er; «isjameg, det var leit at denne planen varer helt til 2018». Jeg har valgt å dele opp hovedmålene i nummererte avsnitt for enklere bevisstgjøring i eget hode, mon tro om det hjelper...

Med inneværende års budsjettkutt innen kultur, og neppe noe lystigere for de kommende år på kulturfronten, blir «videreutviklingen» i første avsnitt, utfordrende å dra.

Avsnitt to har tatt inn betegnelsen «tilgjengelige ressurser», -dette holder vann. Dog – måloppnåelse er vanskelig å konkret måle.  

Med den driftstilpasningsprosessen vi er inne i, frykter jeg at eventuelle avgjørelser vil forkludre både målets tredje og fjerde avsnitt, tre år før planen revideres. «Folk må i størst mulig grad få bo der de vil» og «livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt».

Jeg har nå lest hovedmålene, og alle tjenesteområders delmål (hvor noen absolutt er mer konkrete og lettere å måle), men lurer fortsatt på hva som er målet... Hvor i fremtiden skal hovedmålene lande, og når og hvordan vi (innbyggere og kommunestyret) skal kunne etterprøve om målene er nådd. Dersom jeg har forstått vår oppgave i programkomiteen korrekt, skal vi nå foreslå strategier, i tråd med partiets verdigrunnlag og politikk, som hjelper det neste kommunestyret med å nå de fastsatte mål, og samme dokuments visjon.

Konklusjon; Det er en krevende oppgave å sette mål. Mål som vil være oppnåelige, målbare og ha en verdi over tid. Men, at det vil være en nødvendig øvelse å finne målet, før man staker ut kursen, det er jeg helt sikker på.

Jeg frykter at uklare mål, og manglende prioritering av disse, kan få fatale følger:

Hvilket (av to tenkte, sannsynlige, mål) vil bli satt høyest?:

1) Få neste års budsjett i balanse? –og året etter der, og året etter der…  

Eller;

2)  Sikre opprettholdelse av levende bygder, til neste år og om 20 år? Selv om det koster i dag. 

Klarer vi å drive en politikk som håndterer begge mål, uten at det ene begrenser muligheten for den andre? Er vi gode nok til å vurdere alle tenkelige konsekvenser og vekte dem korrekt? Når vil det være til det beste for tredje-part at kommunen risikerer «Robek-liste» fremfor ytterligere kutt?

Til tross for alle disse nedskrevne ordene, er jeg langt fra klar på hva jeg vil foreslå inn i førsteutkastet av partiprogrammet. Men jeg våger å komme med følgende visjon og to av mange mål, kanskje noen synes de er egnet ved revidering av kommuneplanen i 2018?;
 

Visjon; Sør-Aurdal kommune skal kjennetegnes med å være en innovativ kommune med livskraftige bygder og modige innbyggere.

 

 • Sør-Aurdal kommune skal opprettholde dagens antall innbyggere i aldersgruppen 0-67(?) år kommende seks år.
   
 • Sør-Aurdal kommune skal øke antall innbyggere i aldersgruppen 0-67 år med ? % innen 10 år. 

Vår styrke som hjelper inn i en slik fremtid er blant annet:

 • Relativt kort avstand til Oslo, Drammen, Hønefoss, Hallingdal, Mjøsregion, Land-kommunene, øvrige Valdres.
   

 • Dagens utbygging av fibernett gir uante muligheter til kontorfellesskap og hjemmekontor, i skjønn forening til bosted nær naturen.
   

 • Bygder som fortsatt har nærskole, og skoleledelse som klarer å holde seg innom stramme budsjett.
   

 • Lokalsamfunn med glød og engasjement. 
   

 • Billige næringstomter. Rimelige eiendommer til private.  
   

 • Mikkjel Fønhus, med Nissebakkin, Kverrvilljuvet (Hølerajuvet), Vassfaret.
   

 • To bygdemusèer med engasjement og aktivitet
   

 • Rik kulturaktivitet blant frivillige
   

 • Helse-og omsorgstjenester med høy kvalitet, og dyktige ansatte

Vi kan endre mye med å ivareta positivitet, optimisme, glød, samhold, forståelse, ydmykhet, gjestfrihet, åpenhet, fremsnakking og  ikke minst; ivareta og styrke det som er bra! 

Med hilsen fra det åpne, politiske hav. Håper noen redder meg inn med redningsskøyta «forståelse», jeg er nemlig usikker på om jeg har på godkjent redningsvest. :-)

Bodil Øyhus Pihl