25. november 2014

Testament uten føringer

  ARNE HEIMESTØL
Bautahaugen samlinger har fått
kr 1 586 917,44 i arv etter Anders Bergsrud. Med til arven hører Fjellstad med innbo og løsøre. For 13 år siden ble Bergsrud gard gitt til Bautahaugen.


Bergsrud gard

Stiftelsen Bautahaugen samlinger
Utdrag av § 30 i Stiftelsesloven – styrets myndighet og ansvar: Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene.

Styret vil ha innspill
– Etter hva vi har fått opplyst, har Brødrene Gunnar og Anders Bergsrud snakket mye med Elling Fekjær og enkelte bygdefolk om testamentet og hva de ønsket med garden, sier styreleder i Bautahaugen samlinger, Rønnaug Sørlie.

Det er viktig å få innspill når vi skal meisle ut framtida til Bergsrud. I den forbindelse er aktuelt å komme i kontakt med personer som kan si noe om hva brødrene Gunnar og Anders Bergsrud var opptatt av når det gjaldt eiendommene de hadde. – Innspill vil bli behandlet som sådan. Styret har alle rettigheter og fullmakter til å ta beslutninger på egen hånd.

Testament og kontrakt
Se testamentet Anders Bergsrud etterlot seg og kontrakt som ble undertegnet. I kontrakten fra 2002, der Anders og Gunnar ga Bergsrud til Bautahaugen, står det ingen betingelser til gaven.

I avtalen som er knyttet til testamentet, åpnes det for at garden kan selges, men at slektninger som er nevnt i skjøtet, har førsterett dersom garden selges før 20 år er gått.

I testamentet som Anders undertegnet for seg selv, er det heller ikke knyttet betingelser til gaven. – At Bautahaugen skulle få glede av dette, var en forutsetning, men de har ikke sagt noe skriftlig om på hvilken måte museet skal forvalte gard, grunn og pengegave, sier Sørlie.Anders og Gunnar Bergsrud på Bautahaugen i 2001.
 

Her er de sammen med daværende fylkesmann Knut Korsæth og Elling Fekjær

Forvaltningsplan
I forbindelse med at Bautahaugen fikk garden Bergsrud i 2002, ble det utarbeidet en forvaltningsplan for eiendommen. Siden garden ikke hadde vært utsatt for moderne jordbruk, var konklusjonen at en ideell måte å ivareta Bergsrud på, var å finne fram til enkeltpersoner/organisasjoner som hadde interesse av å kunne drive 50-talls jordbruk på garden.

Eiendommen ble leid bort, og etter at denne drifta opphørte, har hovedhuset på garden vært leid ut uten at det har vært satt krav til utleierne om å drive eiendommen.

Utredning må til
– Vi vil sette ned en gruppe, som med bakgrunn i forvaltningsplanen, vil komme med forslag til styret om hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder forvaltningen av Bergsrud og de øvrige eiendommene. Gruppa må komme fram med alternative forslag til løsninger på drift av garden og verdiene knytta til Bergsrud. Styret ser for seg at et slikt gruppearbeid må legges fram for bygdefolket etter at det er behandla i styret, sier styrelederen.

– Hvilke verdier er det styret for Bautahaugen samlet sett forvalter etter brødrene Bergsrud?

– Det garden Bergsrud med skog og innmark og et betydelig område ved Trestikka/Djupedal som er regulert til hyttetomter. Dessuten eier Bautahaugen nå Fjellstad og midler som Anders etterlot seg i form av bankinnskudd.