Sist oppdatert: 03.11.2014 17:34

Storhall på Leira

  Redaksjonen har stilt rådmannen følgende spørsmål: Hvilke forpliktelser har kommunen evt. påtatt seg gjennom å være aksjonær? Vil det bety at SAK må være med på å garantere for framtidig drift dersom en skal få spillemidler?

Her er svaret vi har fått:
 

KS-085/12 Vedtak

 1. Kommunestyret vedtar å støtte etableringen av Valdres Storhall AS og bygging av hallen gjennom å tegne aksjer for inntil kr 1 051 000.

 2. Aksjekjøpet skjer på følgende vilkår:

  1. Oppland fylkeskommune deltar i finansieringen av bygget med 24 mill kr i form av aksjekapital eller på annen måte.

  2. Selskapet har inngått en langsiktig avtale med Oppland Fylkeskommune om at fylkeskommunen leier hallen eller deltar i driften av denne på annen måte.

  3. Prosjektet blir realisert med en hall i størrelsesorden 120 m * 80 m.

  4. Den samlede finansieringen av storhallen slik den er beskrevet, er på plass.

 3. Aksjekjøpet innarbeides i årsbudsjettet for 2013 ved bruk av ubundne investeringsfond.

 4. Formannskapet får fullmakt til å ta stilling til om vilkårene er oppfylt og nødvendige avklaringer er gjort og deretter å gjøre endelig vedtak om kjøp av aksjer.

Spørsmålet om garanti er i forhold til utbetaling av spillemidler. Det er en forutsetning for tildeling av spillemidler, at det foreligger kommunal eller fylkeskommunal garanti. Garantien skal tjene som sikkerhet for at spillemidlene blir tilbakebetalt hvis kriteriene for tildeling av spillemidler blir misligholdt. Kommunen har så langt ikke behandlet noen søknad om slik garanti, og det er ingen automatikk i garantistillelse selv om en er aksjonær.
Det er den til enhver tid gjeldende lovgivning om aksjeselskaper som regulerer aksjeeiernes rettigheter og plikter.