Sist oppdatert: 07.11.2014 06:33

Bakkom stilte tre spørsmål i spørretimen

  Storhallen på Leira, helsestasjon i Begnadalen og strukturendringer i forbindelse med driftstilpasningen var tema i spørsmålene Emmy Bakkom (Ap) stilte i kommunestyrets spørretime torsdag.


Spørsmål til spørretimen:

 1. Hva skjer med storhallen på Leira. Hvilke forpliktelser har vi og får dette økonomisk betydning for oss. Sør-Aurdal AP.
   
 2. Helsestasjonen i Begnadalen: Hvem har opphevet kommunestyre-vedtaket om helsestasjonen?
  Hvorfor er det slik at en omorganisering av tjenesten er umulig slik at 25 brukere ikke får tjenesten i rimelig avstand. Helsesøster avsetter vel tiden allikevel? Hvor mange dager har helsesøster vært på Hedalen b/u skole i høst. Sør-Aurdal AP
   
 3. I siste formannskapsmøte ble det kastet frem at forslag til strukturendringer innen oppvekst kan være å legge ned Begnadalen skole og kanskje se på overflytting av ungdomsskoleelever fra Hedalen til Bagn. Hvis dette blir ett eller to av kuttforslagene i budsjettforslaget som blir lagt frem for formannskapet, når blir det satt i gang dialog og informasjon i de berørte bygder?
  Maktesløsheten brer seg. Folk føler seg som annenrangsborgere som skal få lov til å betale ekstra skatt for så å bli tatt fra tjenestetilbud.
  Spørsmål fra Hedalen Bygdeutvalg og Hedalen Arbeiderlag.

  Mvh. Emmy Bakkom

Rådmann Erland Odden ga følgende svar:

 1. Så vidt meg bekjent arbeider styret etter følgende framdriftsplan:
  • Reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn
  • Ingen vesentlige forhold ved reguleringsplanen som styret kjenner til. Godkjennelse desember 2014?
  • Prosjektet er lagt ut til offentlig anbud. Anbudsfrist utløp 15. oktober 2014.
  • Kontraktsinngåelser januar 2015
  • Igangsettelse mars 2015
  • Ferdigstillelse høsten 2015.

  Kommunestyret har i sak 085/12 vedtatt å støtte hallen med aksjekjøp for 1.051.000. Det er den til enhver tid gjeldende lovgivning om aksjeselskaper som regulerer aksjeeiernes rettigheter og plikter.
   

 2. Jeg kjenner ikke til at noe kommunestyrevedtak om helsestasjonen er opphevet. Helsestasjonen er ikke nedlagt. Jeg har stor respekt for den faglige vurderingen som ligger til grunn for hvordan tjenestene utøves på best mulig måte sett i et helhetlig perspektiv.

  Det blir laget et detaljert svar til Begnadalen sanitetsforening og Hedalen helselag på spørsmål fra dem om hvordan vi organiserer vår daglige drift, og kommunestyret kan få kopi av det svaret når det foreligger. Men som et eksempel kan nevnes at ved Begnadalen helsestasjon er det 19 barn fra 0-2 år som har til sammen 13 konsultasjoner. 10 av disse foregår i den perioden foreldrene har permisjon med barna. Dette må vurderes opp mot alle elevene ved Hedalen barne-og ungdomsskole, ca. 90, som har krav på skolehelsetjeneste. Vi klarer å tilby brukerne ved Begnadalen helsestasjon et annet tilbud, men ikke elevene ved Hedalen barne-og ungdomsskole. Det må foregå ved skolen.
   
 3. De alternativene som er nevnt i forhold til skolestruktur nå i budsjettprosessen er kjent fra rapportene som kommunestyret behandlet 19/6. Når det forventes betydelige kutt i driftsrammene, er vi nødt til å ha med i vurderingen alle muligheter som er belyst. Når det kommer opp som tema i møter som har med forutsetningene for budsjettet å gjøre, så er ikke det ensbetydende med at det blir slik. I en åpen budsjettprosess må det være forståelse for at ikke alle tema som drøftes, blir en realitet. Når det foreligger konkrete forslag til framtidige strukturendringer, vil de bli gjenstand for nødvendig høring og drøfting med berørte parter.