Sist oppdatert: 24.10.2014 13:25

Eiendomsskatt i Sør-Aurdal

  ARNE HEIMESTØL
Redaksjonen har utfordret Elling Olav Weimodet, som er fagleder i økonomi i kommunen, til å orientere om eiendomsskatt. Her er svaret vi har mottatt fra ham.

Alminnelig skattesats i Sør-Aurdal er for eiendomsskatteåret 2014 på 7 promille (vi har p.t. eiendomsskatt på verker og bruk, samt ca. 220 husstander i Bagn sentrum).

Eiendomsskatteloven § 12 gir anledning til å benytte differensiert sats på mellom 2 og 7 promille. Dette kan blant annet gjelde for boliger og fritidsboliger. Kommunestyret vedtar skattesatsene for det enkelte budsjettår.

Kommunestyret i Sør-Aurdal skal i budsjettarbeidet for 2015 ta stilling til en eventuell innføring av generell eiendomsskatt for hele kommunen fra og med eiendomsskatteåret 2015. Besiktigelse av alle skatteobjekter i kommunen foregår nå, og noe i overkant av 70 % av skatteobjektene er nå besiktiget.

I budsjett og økonomiplanen for 2014–2017 ble det lagt inn 10 millioner i økte inntekter på eiendomsskatt for 2015. Dette er beregnet ut i fra følgende forutsetninger:

Gjennomsnittlig eiendomsskattegrunnlag for både boliger/boliger på gardsbruk og hytter/fritidsboliger på kr 1 000 000,-. Det er da budsjettert ut i fra en skattesats på 2 promille på disse eiendommene. Disse forutsetningene vil da gi en gjennomsnittlig eiendomsskatt på 2000,- kr pr. år for hjemmelsinnehaverne.

Økningen i eiendomsskatteinntekter er budsjettert ut fra følgende:

Antall boliger/boliger på gardsbruk: 1628 * 2000,- kr = 3 256 000

(Her må det trekkes ut ca. 200.000,- kr som pr i dag er inntekt fra de 220 husstandene i Bagn sentrum som allerede har eiendomsskatt).

Antall hytter i SAK er : 3524 * 2000,- kr = 7 048 000

I tillegg må det forventes noe merinntekter fra nye takster på verker og bruk (gjelder ikke kraftverk og linjenett), næringseiendommer og tomter.