Sist oppdatert: 29.10.2014 19:32

Utfordrende å kombinere rovvilt og husdyrhold

  ARNE HEIMESTØL
Det har vært betydelig tap av sauer og lam i Hedalen dette året. I forbindelse med elgjakta er det funnet et stort antall kadaver, stedvis flere innenfor det samme området.

– Vi mener fremdeles at det var ulv som tok to sauer i Muggedalen i august, sier Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn. Ellers er det kjent at gaupe tok sau ca. ei mil vest for der ulven trolig var på ferde. Det ble gitt fellingstillatelse, men ingen gauper ble tatt. – Det er ytterst sjelden at man lykkes med å felle gauper i sommerhalvåret.

Både hunder og rovvilt
I Hedalen finnes det ellers kongeørn. Disse kan ta lam. Det kan løshunder også gjøre. Steinset forteller at observasjon av løshunder førte til politianmeldelse.

Jerv finnes det lite av i Valdres. Siste observasjon ble gjort på Leirskogen for to år siden.

I en tiårsperiode oppholdt to bjørner seg periodevis i Vassfaret. Både Deisjøbamsen og bjørnen som ble fanget opp av viltkamera i dalen, er felt, og etter dette har ikke Statens Naturoppsyn fått melding om observasjoner som med sikkerhet kan sies å ha vært bjørn.

Registrerer vilt
Det er nå plassert ut 60 viltkamera i Vest-Oppland. Hensikten med disse er å registrere rovvilt. Statens naturoppsyn samarbeider med jeger- og fiskeforeninger og ser gjerne at flere sier fra om observasjoner de tror kan være rovvilt.

Yngleområde for gaupe
Myndighetene har bestemt at mesteparten av gaupeynglingen i Oppland fylke skal skje i Valdres. Målet er at det årlig skal være fem ynglinger i Oppland.

Det blir lisensjakt på gaupe i år også. Rovviltnemnda, en politisk sammensatt gruppe på fylkesnivå, bestemmer hvor mange dyr som kan bli tatt ut.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside: Rovviltnemnda | Forvaltningsplan

Rett til erstatning
I tilfeller der tap av husdyr skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreeier lovfestet rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november 2014.

Påviste skader av rovvilt er en av de viktigste faktorene Fylkesmannen vurderer ved søknad om erstatning, og det er viktig at husdyreier ber lokal rovviltkontakt undersøke kadaverfunn dersom det er mistanke om rovviltskade. Les mer her.