Sist oppdatert: 02.10.2014 21:35

Melding om ulv i Hedalen

  OLE KNUT STEINSET, STATENS NATUROPPSYN

Statens Naturoppsyn har den første uka i elgjakta fått inn melding om observasjoner av to ulver på åsen mellom Hedalen og Begnadalen.

 


Ulvevalp fra Hedmark
 

Generelt er observasjoner av ulv på barmark vanskelig å dokumentere. Vi er ofte avhengig av konkrete bevis slik som bilder av dyret. Enkeltavtrykk av spor er alltid vanskelig å skille fra store hunder. På snøføre, der det er mulig å spore en strekning, er det ofte mye enklere.
 

Hvert år får Statens Naturoppsyn inn ca. 100 meldinger på ulv i Oppland. Siden 2001 har SNO vurdert nesten 1000 ulvemeldinger der det er sett dyr eller spor.  Disse observasjonene deler vi inn i tre kategorier:
dokumentert/antatt ulv, feilmelding og usikker.  

 

Nesten 23 % av meldingene kan vi si er ulv/antatt ulv på bakgrunn av konkrete funn/bilder, en noe større andel er påviselig andre arter (33 %) mens resten (44%) havner med konklusjon usikker fordi  det ikke er mulig å finne noe konkret som tilsier det ene eller andre.

 

Dette er statistikk som vi må forholde oss til når observasjoner skal vurderes og har ikke noe med mistro til observatører å gjøre. Det er en kjensgjerning at glimt av dyr ofte er vanskelig å artsbestemme sikkert. Dette er blant annet avhengig av avstand, lys og varighet på observasjonen. Det er de færreste som har sett vill ulv ute i naturen, og mange hunderaser er veldig «ulvelike».       

To ulver som går sammen, er en sjeldenhet i Oppland. Bare fire tilfeller er kjent.  I alle tilfellene har den ene eller begge ulvene blitt felt (sju av åtte). Av resterende 54 meldinger om to eller flere ulver sammen i Oppland, har 24 havnet i kategorien usikker, mens 30 har vært påviselig feilmeldinger – de fleste av disse synsobservasjoner. Disse har i hovedsak vist seg å være to hunder eller to rever. Også observasjoner av alle hjortedyrartene våre er meldt inn som observasjon av flere ulver i lag.

 

Selv om de færreste observasjoner av to ulver i lag viser seg å være ulv, er det svært viktig at observasjoner blir meldt inn, også om man er i tvil. Skulle det vise seg at det er to ulver som går i lag, er dette nesten alltid et tegn på at det er to ulver som etablerer revir. Dette er viktig å få klarlagt både for beitenæring, jegere og forvaltningsmyndigheter.

 

For SNO vil observasjonene i Hedalen foreløpig bli stående som usikker observasjon fordi vi ikke har noen konkrete bevis på det ene eller andre. Om det nå går to ulver i lag i dette området, vil det med mye elgjegere ute, ganske sikkert bli flere observasjoner av disse i nærmeste framtid.

 

Sporsnø vil gi endelig dokumentasjon, om ingen fanger dyrene opp på kamera eller viltkamera innen den tid. Ulv kan også bli felt i pågående lisensjakt som startet 1. oktober og varer ut mars, der kvota i Oppland er på tre dyr. Lisensjakta krever at egen lisens løses.