Sist oppdatert: 04.10.2014 22:09

Vedrørende stenging av helsestasjon i Begnadalen

 

På vegne av alle foreldre med barn i Hedalen naturbarnehage ønsker jeg å reagere på stenging av helsestasjon i Begnadalen.
 
Kommunen tilbyr tjenester til befolkningen i hele Sør Aurdal. En del tjenester kan muligens sentraliseres uten alt for store smerter, men det gjelder ikke for tjenester til de minste og mest sårbare: barn i alderen 0-3 år.
I ytre delen av kommunen er det mange barn i aldersgruppe 0-3 år. Vi mener at det er kritikkverdig at tilbudet som er ment å ivareta dem, skal flyttes vekk.
 
Lag og foreninger har bistått økonomisk for å opprettholde tilbudet så sent som for tre år siden. Vi mener at dette medfører en moralsk forpliktelse for kommunen til å undersøke muligheter for å opprettholde tilbudet. Vi har ikke sett at dette har blitt gjort?
 
Vi har fått en forståelse av at politikerne ikke har vurdert stenging av Begnadalen helsestasjon,  og vi stiller oss derfor undrende til at vi blir konfrontert med en innsparing som ikke har vært varslet eller blitt argumentert for.
Ordføreren skriver som svar på R. G. Olsen sine spørsmål at:

30 % helsesøster er for tiden ikke besatt, denne har vært vakant siden juni 2014, pga permisjonssøknad. Dette har sammenheng med at vi har en utfordrende økonomisituasjon med mindre inntekter i forhold til blant annet skatt og ramme, og må derfor spare penger der vi kan og ser muligheter. 

...

Det må vurderes ut ifra om 30 % skal utlyses på nytt, samt ses i sammenheng med driftstilpasning og nytt budsjettår.  

Begrepet 'midlertidig stenging' blir med denne siste setningen vel enda mer diffus. Og når ordføreren skriver at kommunen må spare penger der vi kan og ser muligheter, mener vi at stenging av en helsestasjon ikke kan regnes som en innsparingsmulighet.

 
Er ikke helsestasjon og tilstrekkelig helsesøsterdekning av de aller viktigste lovpålagte oppgavene en kommune kan ha?
Det har vært tydelige signaler fra mange foreldre i Hedalen som tilsier at tilbudet på Bagn er såpass utilgjengelig at den ikke kan og skal brukes. Dermed blir de mest sårbare rammet hard og dette er et ansvar som vi mener kommunen bør ta på seg.
Et tilbud på Bagn medfører en belastning ift reisetid til barna, tidsinvestering for foreldre som må ta seg fri fra jobb og en økonomisk- og miljøbelastning ift bilkjøring. Mange foreldre skal ikke benytte seg av et slikt tilbud når det er så utilgjengelig.
Innsparingen vil være minimal og når i tillegg foreldre som er kommuneansatte skal ha velferdspermisjon i 4-6 timer den dagen at barna skal veies på helsestasjon resulterer den tenkte innsparing heller i en økning av utgifter. I tillegg sendes søknad om å få refundert reiseutgifter. 
 
Vi mener i tillegg at avgjørelser som denne, svekker tilliten i kommunen i sin helhet. I bygda er det flere barnefamilier som ikke bare vurderer, men har begynt å planlegge å flytte fra kommunen pga reduserte tjenestetilbud. Langsiktige konsekvenser av slike avgjørelser blir etter vår mening sterk undervurdert. Vi mener at vi ikke krever for mye når vi spør om tall og beregninger (som inkluderer langsiktige konsekvenser) FØR avgjørelser blir tatt.
 

Vi ber om en revurdering av saken og at kommunen opprettholder tjenester på Begnadalen helsestasjon. Om helsesøster er mer tilgjengelig på Hedalen skole fra høsten som nevnt av ordføreren kan et helsestasjon-tilbud der gjerne vurderes også.


Med vennlig hilsen
Christina Holmen
leder foreldreutvalget Hedalen Naturbarnehage 2014/2015