Sist oppdatert: 13.09.2014 19:47

Sats på bostedsattraktivitet!

GURO OG MARI OLEA
Å være attraktiv er å være vakker og virke tiltrekkende. I stedsutvikling handler det både om å være attraktiv for dem som allerede bor her, for nye innbyggere og for de som har flytta ut og vurderer å komme tilbake. Altså beholde og rekruttere for å få en sunn flyttebalanse. Å være attraktiv gir muligheten til å utvikle stedet til et enda bedre sted.

Attraktivitetsmodellen
Telemarksforskning forsker på hva som gjør at noen steder lykkes i å være attraktive og oppnå vekst og utvikling. For å forklare dette har de utvikla en attraktivitetsmodell, som skiller mellom 3 typer attraktiviteter:

  • Bostedsattraktivitet

  • Besøksattraktivitet

  • Bedriftsattraktivitet

Disse tre dimensjonene bidrar til å skape utvikling. Det store spørsmålet er om steder lokalt kan påvirke sin egen utvikling. Hvilke strategier og tiltak virker?

Telemarksforskning skiller mellom hva steder sjøl kan påvirke, og mer strukturelle forhold som er vanskelig å påvirke lokalt. Noen steder i Norge går utviklinga mer eller mindre av seg sjøl, for eksempel på grunn av en spesielt god beliggenhet. Det er ikke tilfelle for Sør-Aurdal. Her må vi skape utvikling lokalt, i et samspill mellom ildsjeler, næringsliv, politikere, saksbehandlere og innbyggerne ellers.

Hvor attraktiv er Sør-Aurdal?

  • Bedriftsattraktivitet: Sør-Aurdal har hatt en liten vekst i basisarbeidsplasser i perioden 2008-2010, og er blant de 100 kommunene i landet med best utvikling i basisnæringene. Og dette er i en periode hvor antall arbeidsplasser i basisnæringene i Norge har gått ned.

  • Besøksattraktivitet: Valdresregionen er nummer 6 i landet når det gjelder antall arbeidsplasser i besøksnæringene i prosent av samla sysselsetting. Besøksnæring er frammøtebaserte tjenester. Sør-Aurdal har hatt høyest vekst i besøksnæringen av alle kommunene i Oppland i perioden 2008–2010. Sør-Aurdal har hatt høy vekst i handel, og vekst i overnatting og service. Vi er rangert som nr. 42 i landet!

  • Bostedsattraktivitet: Sør-Aurdal kommer lavest ut på bostedsattraktivitet i Oppland.

(Kilde: Rapport 8/2011 Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet i Oppland, Telemarksforskning).

I kommunal planstrategi for Sør-Aurdal for perioden 2012–2016 er både bedrifts-, besøks- og bostedsattraktivitet utpekt som satsingsområder (vedtatt av kommunestyret 08.11.2012, sak 068/12).

Sats på bostedsattraktivitet
Vi mener kommunen nå først og fremst må satse på bostedsattraktivitet. Å være attraktiv som bosted er en forutsetning for besøks- og bedriftsattraktivitet, og er avgjørende for Sør-Aurdal framover. Næringslivet gjør det ganske bra, men for at dette skal fortsette, må folk bo her for å skape videre utvikling.

Attraktive lokalsamfunn og stedskvaliteter er stadig viktigere som bo- og flyttemotiv (Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008). Vi kan skille mellom mer nasjonale kvaliteter og lokale stedskvaliteter. Nasjonale kvaliteter er offentlige tjenester som skole, helse og velferdsordninger. Dette er kvaliteter som vi forventer at vårt bosted skal dekke.

For å være attraktiv som bosted må kommunen tilby et minimum av tjenester i nærmiljøet. Et godt barnehage- og skoletilbud i nærmiljøet er en forutsetning for livskraftige samfunn også i framtida.

Lokale stedskvaliteter er for eksempel lokalt næringslivet, boligmarkedet, natur, beliggenhet og identitet og kultur. Modellen nedenfor viser hva som bidrar til å skape bostedsattraktivitet.

Samspillskultur
Telemarksforskning har dokumentert at samspillskultur er noe av det som er mest avgjørende for å skape utvikling lokalt. Det er viktig at ildsjeler blir tatt vare på, oppdaga og får utfolde seg. Kanskje Sør-Aurdal skulle lage en strategi for å videreutvikle samspillskulturen? Kan vi bruke smådriftsfordelene i en liten kommune? Det er oversiktlig og få aktører, og det bør være kort vei fra idé til gjennomføring.

Vi vil være med og skape et attraktivt sted
Det er folk som skaper steder, gjennom å bo og leve der. Det er vi som skaper identitet og stedlig kultur, og vi er stolte av bostedet vårt. Kommunens rolle er å tilrettelegge for at vi kan skape utvikling lokalt. Kommunen må da være forutsigbar, og ha klare mål for framtida.

Til dere som har ansvaret for økonomien i Sør-Aurdal: Kutt noe annet enn skole, innfør eiendomsskatt og gi oss attraktive bygder å bo i.

Hedalen barne- og ungdomsskole er avgjørende for at Hedalen skal være et attraktivt sted også i framtida!