Sist oppdatert: 26.09.2014 06:00

Klag mer!

  ARNE HEIMESTØL
Kommunestyret i Sør-Aurdal sa tirsdag fra om at SAK ikke  ønsker å overta ansvaret for fylkesveger når midler til å gjøre jobben, ikke følger med.

Fylkesvegene som vurderes nedklassifisert, Fv234, Fv228 og Fv224, er i dårlig forfatning og har store vedlikeholdsetterslep.

Ordfører Kåre Helland (Sp) opplyste at fylkeskommunen får 50 000 kr per km veg fra staten. Hvis fylkesveger omklassifiseres til kommunale veger, mister fylket midler, og kommunen vil ikke få tilskuddet som faller bort.

– Fylkesvegene våre er viktige både for hyttefolket, næringslivet og landbruket, sa Svein Erik Vold (Sp). – Delstrekninger på disse vegene har for dårlig vedlikehold. Det bør det gjøres noe med.

Ordføreren har engasjert seg sterkt i denne saken. Nå ser det ut til at rundt 20 kommuner slutter seg til et høringsbrev Sør-Aurdal kommune har laget. Han roste pressen for oppslag om saken og oppfordret publikum til å klage mer når fylkesveger blir for dårlig vedlikeholdt.

  • Les saken her. Kommunestyret sluttet seg til rådmannens forslag til vedtak.