Sist oppdatert: 26.09.2014 22:07

Fekjær psykiatriske senter refunderer kommunens utgifter på Fekjærtunet

  ELLING FEKJÆR
Fekjærtunet overgangsboliger ble åpnet 1. sept 2009 for etterbehandling av noen utskrevne pasienter fra Fekjær psykiatriske senter ( FPS) sin døgnenhet. For å få etterbehandling ved FTO må pasienten være utskrevet fra døgnenheten.


Fra åpningen av Fekjærtunet i 2009

Etterbehandlingen ved FTO kan være av maksimum to års varighet. De fleste er her ca. ett år. Flere har nå fått fast arbeid og klarer seg meget bra etter etterbehandlingen ved FTO. De gode resultatene denne etterbehandlingen gir, vekker stor interesse over det ganske land og inn i departement og Stortinget.

FTO var et pilotprosjekt i Norge, men på bakgrunn av de gode erfaringene/resultatene, er FTO over i en permanent fase. FTO har seks leiligheter, og i alle leilighetene bor det nå ungdommer som trenger etterbehandling.

Viderebehandlingen får pasienten gjennom

  • Poliklinikken ved Fekjær via ambulant team ( Staten /helseforetaket dekker kostnader her)

  • NAV Valdres – kartlegging, arbeidspraksis, utdanning

  • Boveiledning/botrening administrert og gitt pt gjennom miljøarbeidertjenesten i Sør-Aurdal kommune

De fleste unge som får tilbud om etterbehandling ved FTO, har aldri bodd alene tidligere. Det å bo, mestre dagliblivets situasjoner og oppgaver kan for noen være særdeles krevende. For tiden har Sør-Aurdal kommune organisert boveiledningen gjennom miljøarbeidertjenesten i kommunen. Større undersøkelser og erfaringer tilsier at de ansatte i miljøarbeidertjensten gjør en meget god jobb. De er kort og godt dyktige!

Ca. 150 % stilling har Sør Aurdal kommune avsatt til boveiledning ved FTO. Fram til i sommer har Sør Aurdal kommune fått refundert/fått tilbake alle utgifter til denne tjenesten fra kommunen pasienten egentlig kommer fra.
I mars 2014 kom en ny forskrift fra departementet som sier at slike tjenester som Sør-Aurdal her gir, ikke gir refusjonsplikt fra hjemkommunen til pasienten. De fleste kommuner nekter derfor å betale Sør-Aurdal kommune for denne tjenesten.

I og med FTO er et særdeles vellykket prosjekt/tiltak som kan vise til oppsiktsvekkende gode resultat, har både fylkesmann, departement og Storting vist interesse for å løse saken. Imidlertid tar ting tid, når en kommer så høyt opp i systemer i Norge.

Fekjær har fått forsikring om at dette vil finne sin løsning. Norge kan ikke legge ned et så godt tilbud for en målgruppe som regjering og Stortinget har fokus på – ungdom som sliter tungt psykisk, og som får aktiv behandling og hjelp til å klare seg selv og komme ut i en vanlig livssituasjon. Fekjær får e-post/beskjeder om at saken holdes varm i Stortinges helse- og sosialkomiteen og andre relevante komiteer og departementer. Nylig mottok Fekjær følgende e-post:

Departementet prioriterer problematikken som bl.a. rammer Fekjærtunet, men saken vil ta noe tid.

Refusjonen til Sør-Aurdal kommune
Sør-Aurdal kommune skal selvsagt ikke bære utgiftene til den boveiledning miljøarbeidertjenesten gir ved Fekjærtunet.

Fekjær og Sør-Aurdal kommune har derfor inngått en avtale om at alle utgifter til boveileder – inntil 150 % stilling, blir refundert av Fekjær psykiatriske senter i sin helhet fra 1. sept. 2014 og foreløpig ut 2014. Utgifter fra de kommuner som nektet å betale for tjenesten i perioden 1. april 2014 og til 1. sept. 2014, vil også bli refundert av Fekjær.

Årsaken til at Fekjær kan gjøre dette, er at vi søkte om, og i sommer fikk, innvilget vår søknad om utviklingsmidler fra Helsedirektoratet til samhandling.

Fekjær vil gi honnør til Sør-Aurdal kommune for den positive holdning og det dyktige personell kommunen har til å gå inn også i disse krevende oppgavene. Måten kommunen håndterer denne oppgaven på, blir lagt merke til hos fylkesmann, departement og Storting.

Jeg og Fekjær har stor tro på utgiftene til boveiledning ved FTO vil finne sin løsning.