Sist oppdatert: 17.08.2015 13:35

Høyre og Arbeiderpartiet takker nei

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har utfordret de poliske partiene/listene til å svare på spørsmål og til å skrive appell.

 

Her er brevet vi har sendt:

Spørsmål til partiene/listene som stiller til valg i Sør-Aurdal

Nedenfor følger en felles utfordring til alle partiene/listene som stiller til valg i Sør-Aurdal. Svarfristen er satt til 31. august. Hedalen.no publiserer innkomne svar fra og med 1. september, og rekkefølgen trekkes.
 

Skriveoppgaven

1.   Case 1: Vi tenker oss at kommunen høsten 2016 kan få større inntekter gjennom økte, frie, statlige overføringer, økt eiendomsskatt og/eller økte brukerbetalinger for tjenester m.v.
 

a.  Hvordan ser partiet/listen på å øke brukerbetalinger/kommunale avgifter og/eller eiendomsskatten?

b.  Hvilke muligheter ser partiet/listen til å omdisponere midler på dagens budsjett for å skape økt handlingsrom?

c.  Ser partiet/listen noen behov som, i lys av rådmannens kommentarer til budsjett 2015, kan og bør løses?

d.  Hvordan vil partiet/listen for øvrig disponere ekstramidlene? 

2.  Case 2: Vi tenker oss at rådmannen i oktober 2016 orienterer kommunestyret om at det har oppstått problemer med å legge fram et budsjett som er i ballanse. Etter en grundig gjennomgang med samtlige tjenesteledere mangler det fortsatt 8 millioner kroner. 

Budsjettet er så stramt at flere tjenesteområder mener at grensen nå er nådd. Brukerbetalinger og kommunale avgifter foreslås økt i tråd med generell prisstigning, mens eiendomsskatten foreløpig ikke er hevet.

a.  Hvilke økte inntektsmuligheter vil partiet/listen si ja til?

b.   Ser partiet/listen noen mulighet til omdisponering av midler, jf. budsjett 2015?

c.  Kan det være et alternativ å vedta et budsjett som ikke er i ballanse, og dermed havne på Robek-lista?

d.   Hvordan ser partiet på å starte prosessen «Driftstilpasning 3»? Hvilke områder mener partiet/listen i så fall det er naturlig å fjerne eller redusere tjenestekvalitet på?

Appell

Førstekandidatene på hver liste utfordres til å skrive polisk appell. Publiseringsrekkefølgen trekkes, og kandidatene kan bruke inntil 400 ord. Tekst og bilde av kandidaten sendes redaksjonen@hedalen.no innen 4. september.  Alle appellene skal være publisert innen 12. sept.

Høyre
Førstekandidat Olav Kristian Huseby har gitt dette svaret på invitasjonen:

Vi har som tidligere nevnt på telefonen ikke anledning til å svare på disse oppgavene. Det er ikke riktig av oss å legge føringer for hva som vi eventuelt vil gjøre om en utfordring dukker opp senere i perioden. Det vil da, på en demokratisk måte, bli tatt opp til vurdering i Sør-Aurdal Høyre. Det er heller ikke riktig å bruke tid på dette nå, da alle enten er opptatt i valgkampen, eller som undertegnede opptatt med arbeid i andre politiske organ i Valdres.

Appellen blir også laget i forbindelse med debatten som er berammet i Hedalen 30. august, og en variant av denne kan brukes på deres nettsted.

Arbeiderpartiet
Dette svarer Sør-Aurdal Arbeiderparti v/Svein Bakke:

Har ikke tid og anledning til å behandle konstruerte politiske saker midt i en valgkamp. Slike henvendelser må vi behandle i et møte på demokratiske premisser. Håper på forståelse for det. Vi bruker all vår fritid på dette for tiden.