Sist oppdatert: 13.12.2015 07:36

Utspill om kommunereform

KÅRE HELLAND, ORDFØRER I SØR-AURDAL KOMMUNE
Det synes nødvendig å informere innbyggerne i Sør-Aurdal om hva som ligger bak siste ukes media fokus om kommunereformen i Valdres. Dette fordi avisa Valdres ikke gir en objektiv fremstilling av saken. Det kan synes som om de har en farget tilnærming som gjør at folk oppfatter dette annerledes enn realiteten faktisk er. Avisa fremstiller dette som om tre kommuner nå har utfordret Nord-Aurdal og at de har tatt i mot utfordringen og slått seg sammen.

Det har vært en langvarig prosess med utredninger om dagens tjenester og mulighetene fremover. Dette er vi enige om gjennom vedtak i samtlige kommuner. Valdreskommunene skal nå behandle saken på nytt, der vi skal vurdere om vi ønsker gå videre i prosessen, gi en tilbakemelding til fylkesmann på hvordan vi ser fremtiden og vil løse de mange utfordringer som selvstendig kommune eller i en større kommune.

I respekt for inngåtte avtaler og den nettopp avsluttede
innbyggerundersøkelsen i vår kommune, ønsket ikke rådmann og ordfører å delta i det som ble oppfattet som et dobbeltspill av de tre andre kommunene.

For ca. en måned siden ble rådmann og jeg invitert til et møte i Etnedal. Det ble sagt at det var tre kommuner som ønsket en samtale med oss for å legge frem noen planer rundt kommunereformen. Tanken var å stå samlet i en forhandling mot store Nord-Aurdal. Vi stilte opp men følte fort dette ble en feil vinkling.

Det viste seg at de tre kommunene i forkant hadde hatt møter, og allerede drøftet flere saker. Både rådmannen og jeg reagerte på hvordan dette var tenkt.

En lukket prosess på siden av den allerede igangsatte prosessen ønsket vi ikke å delta i. Dette meddelte jeg de tre som var Eivind Brenna, Øyvind Langset og Torill Grønnbrekk. Vi ga også til utrykk at dette mente vi kunne gjøres i full åpenhet etter at vedtak i desember var fattet. Da dette skulle være en lukket prosess valgte vi å forlate møte for å unngå bli involvert og kjenne minst mulig til detaljene. De ga utrykk for at dette var noe de ønsket å holde internt og vi ble bedt om å respektere dette, og det har vi gjort.

Når vi nå får saken om kommunemodernisering opp til behandling i de ulike kommunene før jul, vil antakeligvis utspillet fra de tre kommunene påvirke resultatet. Jeg vil anta at de folkevalgte i de ulike kommunene vil stille spørsmål ved måten dette har blitt gjort på og også resultatet av møtene.

Innholdet i den foreslåtte avtalen vil jeg anta er for å berolige innbyggere og politikere for at de lettere skal gå med på prosessen. De fordelte løsningene (om tjenester som opprettholdes i de ulike kommunene) er å starte i feil ende med tanke på tidligere utredet løp.

Det er også bemerkelsesverdig at fylkesmannen applauderer en slik lukket prosess som etter min mening strider mot offentlighetslover og demokratiet.

Iveren for å få til noe, kan virke stor, for stor etter min mening.
På bakgrunn av det jeg har beskrevet mener jeg at samarbeidsklimaet i Valdres har fått seg en knekk på grunn av enkeltutspill. Jeg vil likevel ikke undervurdere det politiske Valdres som jeg vil tro vil ta et oppgjør på dette og få prosessen inn på rett spor igjen. Samtidig lærer en å kjenne at det er noen en ikke vil handle hest med etter dette.

Jeg mener at den vedtatte prosessen vi har lagt opp, gir oss muligheter ut over våren til å finne gode løsninger for Valdres i fremtiden om regjeringen velger å påvirke prosessen videre. Sør-Aurdal er ikke hektet av prosessen av denne grunn om kommunestyret den 17/12 gjennom sitt vedtak vil fortsette.