Sist oppdatert: 18.12.2015 06:30

Muliggjør verdiskapning for nær én milliard

 

ARNE HEIMESTØL
Torsdag vedtok kommunestyret enstemmig kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekkseter.

Vedtaket omfatter 11 bebyggelsesområder i fortetting eller utvidelse av andre hyttefelt med til sammen 290 hyttetomter. Det mest konsentrerte planlagte hyttefeltet er F1 på Teinevassåsen, der det er planlagt for 130 tomter. Målet med et såpass stort antall tomter er å få økonomi til å føre strøm opp til Teinevassåsen.

  • Her kan du lese saken og tilhørende dokumenter.

Næringsutvikling
Vedtaket som er gjort i dag, legger i utbyggingsperioden til rette for verdiskapning for nær én milliard kroner, sier plansjef Svein Granli. – Nye hyttegjester vil også øke etterspørselen etter varer og tjenester i kommunen i framtida.

 

Glede på Hedda Hytter
– Hedda Hytter AS registrerer med stor tilfredsstillhet at den reviderte kommunedelplanen for Teinvassåsen/Søbekkseter nå er vedtatt.
Tomtereservene på Hedalsfjella har de siste årene minket jevnt og trutt med bakgrunn i godt salg, sier Magne Omsrud, daglig leder på hyttefabrikken

– Sør-Aurdal kommune har gjennom en lang prosess kommet fram til en god og helhetlig plan som gir mange muligheter i tiden fremover. For Hedda Hytter og andre lokale aktører som jobber med salg og bygging av hytter, er utvikling av attraktive tomteområder svært viktig. Hva som gjør tomter/tomteområder attraktive, og hva folk legger vekt på ved kjøp av tomt/hytte, kan variere, men det er naturlig å nevne kort avstand fra bosted (under to timer), gode skiløyper, nærheten til fjellet, mulighet for strøm/innlagt vann, utsikt, samt et velfungerende lokalsamfunn. Med disse forholdene på plass vil markedsføringen av Hedalsfjella bli enklere, og flere vil få opp øynene for dette flotte området. Med god markedsføring vil vi kunne trekke til oss tomte- og hyttekjøpere som gir næringsgrunnlag for det lokale næringsliv, og som sikrer arbeidsplasser.

Omsrud peker videre på at det i den nylig vedtatte planen er det åpnet muligheter for å få strøm til Teinvassåsen. Om strøm kommer på plass på Teinvassåsen, vil utviklingsmulighetene i dette området øke vesentlig. – Det er en kjensgjerning i 2015 at de aller fleste som vil kjøpe tomt/hytte, setter krav til strøm og innlagt vann, dvs. «høy standard» – dette medfører også økt bruk av hyttene som det lokale næringsliv nyter godt av.

Omsrud opplyser at Hedda Hytter AS har konkrete planer innenfor kommunedelplanområdet og vil med det første iverksette reguleringsplanarbeid i samarbeid med grunneiere. Med de mulighetene denne planen gir, vil Hedda Hytter gjøre sitt for å utvikle Hedalsfjella ytterligere og sikre lokale arbeidsplasser.


Ble hørt
I planforslaget som ble sendt til høring, var det avsatt et område for parkeringsplass ved Flåtevatnet. Både Fylkesmannen og noen hytteeiere hadde innvendinger mot dette. Kommunestyret merket seg innspillene og vedtok etter forslag fra Olav Kristian Huseby (H), følgende:

Parkeringsområde P1 opprettholdes, men det bør også ses på andre alternativer innenfor planområdet, som kan fungere minst like bra med hensyn Fylkesmannen sine bemerkning til friareal, naturområder, vassdrag, bruk og miljø.

I tillegg opplyste Harald Liodden (KrF) at det nå legges til rette for parkering mot avgift ved Gunnvang.