Sist oppdatert: 17.12.2015 20:57

Innlegg om kommunereformen

  Dette innlegget holdt Olav Kristian Huseby (H) i kommunestyret torsdag.

Kommunereformen er kommet fordi at Norge er forandret og vi trenger forandringer i dagens måte kommunene er organisert på, for også i fremtiden å kunne tilby våre innbyggerne gode tjenester og trygghet i hverdagen.

Valdreskommunene har sammen lagt ned et godt stykke arbeid for å belyse muligheter og konsekvenser ved en ny kommunestruktur. Når en leser rapportene som er laget av seks arbeidsgrupper, er det lett å finne gode argumenter for en større og mer robust kommune i vårt distrikt. Det er heller vanskelig å finne store argumenter mot å danne en ny stor kommune.

En forandring vil kreve et godt stykke arbeid av både ansatte i kommunene og politikere, men jeg er overbevist om at vi sammen kan klare å bygge en god kommune, med store forutsetninger for å videreføre dagens gode tjenester.

Den siste tidens utspill fra noen kommuner i Valdres har igjen skapt blest om debatten, men utspillet kan ses fra flere sider. Det er bra at noen tar initiativ til debatt og fremdrift, men det er uheldig at de holder dette hemmelig og utelukker noen av deltakerne fra tidligere samarbeidsprosjekter i denne prosessen.

Jeg håper at vi i 2016 kan fortsette det konstruktive arbeidet, som de seks Valdres-kommunene sammen har utført til nå, og at vi legger dette lille enkeltutspillet bak oss.

Det har i dag, fra Regjeringen, kommet et høringsutkast med forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Svarfrist 1.3.15. Jeg anbefaler alle å lese nøye gjennom utkastet, og at vi vurderer vår fremtidige muligheter og begrensninger for en ny kommunestruktur ut i fra disse forutsetninger, når vi igjen skal ta en avgjørelse våren 2016.
Vi må også vurdere hvordan vi best kan organisere våre tjenester i fremtiden.

Rådmannens forslag bygger opp under det planlagte arbeidet og jeg anbefaler at vi vedtar dette i dag, slik at vi kan være sikker på at arbeidet fortsetter i rett spor.