Sist oppdatert: 05.02.2015 11:21

Modige politikere i Sør Aurdal

KJELL ERIKSEN
I forbindelse med skolesaken har jeg snakket med en del folk som kan mer om pedagogikk, bygdeutvikling og næringsliv enn meg selv.  Jeg syntes jeg måtte det, fordi det virket absurd at noen skulle komme på å flytte skoleelever med buss  opp til tre timer hver dag, for kanskje å spare noen få kroner. Det jeg sitter igjen med er følgende: 

Læringsmiljø
Fagfolk sier at  læringsmiljøet blir vesentlig forverret når man rykkes vekk fra lokalmiljøet. Fagfolk snakker om trekanten mellom elev, foreldre og lokalmiljø som vesentlig faktor for læring. Når man flytter elever vekk fra sitt nærmiljø, øker fremmedgjøring, avstanden mellom foreldre og skole, og avstanden mellom lokalsamfunn og skole. Det resulterer i at læringsmiljøet forverres betraktelig.
 

Bygdeutvikling
Skolen er ofte sentral i en bygd. Skolens ressurser  er vesentlige i bygdas liv, og bygda er vesentlig for skolen. Dette har jeg sett er svært tydelig i Hedalen. Det er et stort engasjement fra bygda for skolen, og skolen med dens ressurser er veldig viktig for bygda. Det lille jeg har sett av forskning på området, er utvetydig.
 

Helse
Det er gjort flere undersøkelser på sammenhengen mellom fysisk helse og reisetid. Svarene er helt entydige. Lengre reise fører til dårligere fysikk.  Det er målbart også på vesentlig kortere reiser enn det som er tilfelle her.
 

Næringsutvikling
Næringslivet er avhengig av arbeidskraft, og dersom bo- og levemiljøet i ei bygd blir forringet, vil det selvsagt få konsekvenser for tilgang på arbeidskraft. 
 

Arvesølvet satt i spill
et er ikke vanskelig å tenke seg at det fort vil forsvinne 5–10 familier fra Hedalen hvis skolen blir nedlagt. En ikke uvesentlig nedgang i skatteinntekter. I tillegg vil man over de neste ti årene kraftig svekke tilhørigheten de unge har til bygda.
 

Kanskje er regnestykkene på kort sikt riktige. Kanskje kan man spare noen  få kroner ved å samle elevene på Bagn. Men det er fordi fylket betaler reiseutgiftene.

Det krever imidlertid ikke mye fantasi for å forstå at livskvaliteten blir dårligere og tilhørigheten  til bygda  svekkes. Da vil det være mange andre steder ungdommen  heller vil slå seg ned etter utdanning, enn å flytte hjem. Hvis vi hadde turt å se på dette regnestykket, er jeg sikker på at overskudd fort blir  underskudd. 

Ja vi har noen modige politikere i Sør-Aurdal hvis de tørr å gamble med arvesølvet – de unge.

P.S. Vi flyttet hit i 2009 (to ektepar) og hadde ikke vurdert stedet hvis det ikke hadde vært skole her.