Sist oppdatert: 06.02.2015 22:07

Sentralskole gir ut fra forutsetningene ingen innsparing

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Engasjerte hedøler hadde mange innspill og kommentarer på møtet administrasjonen i Sør-Aurdal kommune hadde kalt inn til i Begnadalen torsdag.

Rådmann Erland Odden gjorde det klart at rapporten skolegruppa hadde lagt fram i romjula, ikke er altomfattende. Det er likevel lagt ned et stort arbeid, og gruppa har lagt fram vurderinger uten å komme med noen anbefalinger.


Rådmann Erland Odden

Hensikten har vært å peke på alternative sentralskolemodeller og hvordan kostnadene antas å ville bli. Også andre modeller, hvor man modellerer flytting av elever fra den ene skolen til den andre, vil påvirke kostnadsbildet, ble presentert. Det ble av arbeidsgruppemedlem Jan Henrik Bakke uttrykt at deres mandat kun var økonomi, og det som fremkommer i rapporten derfor ikke gir noe svar på hva som er en optimal god skole.

Møtet torsdag ble regnet som en del av høringsprosessen. – Ingen ting er bestemt, sa Odden. Først etter at høringen er avsluttet 23. februar, vil rådmannen starte sitt arbeide med å konkludere. Han antok at høringssvarene også ville omhandle andre forhold enn økonomi som viktige når skolestrukturen skal fastsettes. Skolesaken kommer opp i formannskapsmøtet 10. mars, og kommunestyret trekker sin konklusjon 19. mars.


Flere av medlemmene i skolegruppa som har laget rapporten.

Mange spørsmål
Administrasjonen hadde oppfordret de som ville stille spørsmål, til å sende disse inn før møtet. Mange spørsmål hadde kommet inn, og tjenesteleder Inger Randi Kleven ga i sin presentasjon svar på tema som hører med til administrasjonens arbeidsområde.

Offisielt referat
Mange benyttet anledningen til både å stille spørsmål og å gi uttrykk for synspunkter i møtet. Tjenesteleder Svein Granli lager et offisielt referat fra møtet, og dette publiserer vi så snart vi mottar det.

Reisetid
For første gang kunne kommunen legge fram beregnet reisetid til en sentralskole i Bagn. Bussturen vil ta 1 time og 20 minutter fra Hedda Hytter. Barneombudets nettside gjør det klart at gangtid til busstopp, ventetid på buss og gangtid fra buss til skole skal regnes med. Dermed er det slått fast at de som får lengst reiseveg til en eventuell sentralskole i Bagn, må regne med reisetid på tre timer per dag.

Økonomi
Ingen av de utredede alternativene innebærer noen økonomisk innsparing. Sentralskolealternativet i Bagn gir et årlig merforbruk på 400 000 kroner, mens sentralskolealternativet i Garthus er 5 millioner kroner dyrere.

Et viktig moment her er at kostnader til  idrettshall og kulturbygg er med i beregningen av merforbruket, selv om disse anleggene foreløpig er lagt på is som en følge av så vel dårlig økonomi som påvente av hvilke behov en endring av skolestrukturen vil kunne resultere i.

Administrasjonen opplyste at Bagn idrettslag like gjerne bygger idrettshall i Garthus som i Bagn.

I møtet ble det fremmet ønske om at alternativet sentralskole ved Tollefsrud må utredes. Denne oppfordringen tok administrasjonen til følge.

Kvalitet i skolen
Tjenesteleder for skole ville ikke offentliggjøre resultater fra nasjonale prøver og eksamen fra skolene i Begnadalen og Hedalen. Hun lovte imidlertid å gi disse opplysningene til kommunestyret i lukket møte.

Kleven var klar på at en sentralskole ville gjøre det lettere å arbeide med kvalitetsutvikling i skolesektoren. Lene Aspmo Fossholt pekte på at en fjerning av ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole ville svekke skolen faglig. Kleven ga henne rett i denne påstanden.


Lena Aspmo Fossholt


Kjell Eriksen pekte på at privatskole kan bli en løsning i Hedalen. – Det er rart at kommunen ikke har vurdert risikoen ved å slå sammen skoler.

Anne Marie Skinnes Lie tok til orde for å bevare skolestrukturen vi har.
– Det er ikke grendeskoler vi har i kommunen vår, sa hun. Sentralisering av skolene vil føre til fraflytting, advarte Lie og holdt opp matboksen hennes mann hadde brukt på skolen. – Mitt barnebarn, Alf Leon, vil gå på skole i Hedalen hvis skolen består. La oss legge avgjørende vekt på barnas beste i det vi nå gjør!


Espen Blåfjelldal ville viter mer om et mulig samarbeid med Ringerike.

Anne-Margrethe Wilter mente vi må legge større vekt på levende bygder i alle deler av kommunen. – Jeg har bodd i Nord-Norge og opplevd at skoler med et pennestrøk blir lagt ned. Ingen tjente penger på det.

Knut Lundem Hougsrud stilte flere kritiske spørsmål knyttet til utredningen om sentralskole i Bagn og i Garthus.

Magne Omsrud festet liten lit til rapporten som var lagt fram. Han mente det negative fokuset i media ødelegger for både kommunen og det private næringslivet. Det skaper store utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere.