Sist oppdatert: 27.01.2015 07:17

Flere ønsker barnehageplass i Hedalen

 

ARNE HEIMESTØL
Vi har spurt tjenesteleder Berit Dokkebakke Navrud hva kommunen kan gjøre med dette. Her gjengir vi svarene vi har fått.

– Aller først ønsker jeg å understreke at «Rett til plass» jf. barnehageloven 12a første ledd gjelder kun ved søknad til hovedopptak 1. mars, og da med oppstart fra august samme år. Man har altså ikke «rett til plass» hvis man søker etter fristen eller søker om senere oppstart, eks. med oppstart i januar.
Det er dette mange ikke er helt klar over når man i ulike sammenhenger nevner at alle barn har rett til plass i barnehage.

Lovfestet rett
De som har lovfestet rett til plass, og har prioritet, er i hovedsak tre grupper; det er barn der barnevernet har omsorgen, barn med nedsatt funksjonsevne og barn som fyller ett år innen aug. Det gjelder også med søknad 1. mars og oppstart i aug.

Så det er slik at alle har rett til barnehageplass, MEN det fordres søknad 1. mars og oppstart august. Takker du da nei, og ønsker senere oppstart, så har du ikke rett til plass. Annet eksempel er hvis du har et barn som blir ett år i februar, så har du ikke rett til plass før du har søkt plass i mars med oppstart i august.

Slutt på øremerkede tilskudd
Vi har i alle år hatt en veldig fleksibel ordning vedrørende dette, fordi vi fikk tilskudd pr barn vi tok inne i barnehagen, noe som resulterte i at vi kunne sette på flere voksne etter hvert. Men da det ble slutt på øremerkede tilskudd pr. barn i 2011, måtte vi dele på godene med de andre tjenestene og har da fått en strammere ramme, enn vi var vant med før. – Som da resulterer i at vi ikke kan fortsette med løpende opptak. Dette har det blitt opplyst om til politikere og andre fra denne endringen kom. Dette har vi skrevet om i budsjettkommentarene, i hvert fall de siste to årene. Det har også vært oppe til diskusjon, men i mangel på penger så må det prioriteres. Bortfall av fleksibelt opptak og plass når man ønsker, er en av de negative konsekvensene.

Plass nok
Kapasitet i henhold til godkjenning i Hedalen naturbarnehage er 55 plasser, forelt oppe og nede. Pr. i dag har vi 28 barn inne i barnehagen. Det betyr at vi også kun har den bemanning vi behøver jf. antall plasser. Vi har dermed kun mulighet til å ta inn nye barn om noen slutter, eller noen fyller 3 år for da teller de for en plass.

Vi har fortløpende tatt inn nye barn i barnehagen, det har vært praksis fram til nå. De som søkte seg inn fra januar, har fått plass, ikke alle dagene de ønsket seg, men det var det vi fikk til med den bemanning vi har pr i dag.

Bemanningsnormen
Det er bemanningen spesielt i forhold til pedagognormen som er styrende. Vi skal jf. barnehageloven inneha en 100 % stilling som pedagogisk leder pr. 18 plasser. Vedr assistent/fagarbeider ligger det ikke føringer for dette. Her blir vi bare oppfordret til at bemanningen skal være forsvarlig. Vi følger «normen» som veldig mange andre gjør, og det er 3 voksne pr. 18 plasser (barn under 3 år teller 2 plasser).

Vi har i øyeblikket tre søknader om barnehageplass i løpet av vårsemesteret.

Alternativ løsning?
– Kan det være aktuelt å beordre personell fra andre deler av kommunen til å jobbe i Hedalen?

– Det handler ikke om at vi ikke får tak i personell. Det handler om at vi ikke har økonomi til å utvide med antall plasser. Da budsjettet ble lagt i desember, var det med et gitt antall årsverk også i barnehagen. Jeg må forholde meg til de ansatte og den kapasiteten som er vedtatt. Det betyr at den ramma jeg har, må holdes, det betyr igjen at jeg ikke kan ta inn barn når jeg ikke har bemanning til dette. Så vet jeg at opptaket 1. mars vil være styrende på hva vi trenger av bemanning i august, men da trer også retten til plass inn og kommunen må ivareta dette uansett. Så fra august er det mulig at vi må ha økt bemanning, men det vet jeg ikke per nå.

Fleksibelt nok?
– Kommunen er opptatt av befolkningsutvikling og skatteinntekter. Hva mener du kommunen kan gjøre for best mulig å legge til rette for familier som trenger barnehageplass?

– Jeg forholder meg til det som kommunestyret bestemmer, og hva lovverket sier om rett til barnehageplass. I tillegg har jeg flere ganger gjort politikerne oppmerksom på de konsekvenser ett opptak i året vil ha. Mer enn det får ikke jeg gjort. Så ser jeg selvfølgelig at dette kan oppleves frustrerende og vanskelig.