Sist oppdatert: 31.01.2015 06:45

FrP vil beholde skolestrukturen

 

ARNE HEIMESTØL
– Vi står fast på det vi har lovet i partiprogrammet; ingen skoler skal legges ned på grunn av økonomi. Dette sier  kommunestyrerepresentant Tor Einar Fekjær, og standpunktet støttes av både styret i partiet og de to andre representantene i kommunestyregruppa
.
 

– Etter at eiendomsskatt ble innført i kommunen, har ikke Sør-Aurdal kommune lenger noen prekær vanskelig økonomi, fastslår Fekjær, som samtidig legger til at  partiet er bekymret for hvordan kommuneøkonomien vil bli dersom det bygges en sentralskole. – Store, nye låneopptak vil belaste kommunens budsjett, og dersom fylkeskommunen legges ned, må vi regne med at transportkostnadene fullt og helt må dekkes av kommunen. Det vil kunne svekke økonomien vår ytterligere. Samfunnsøkonomisk er det uheldig å legge ned skoler og la andre ta den økte regningen for skoleskyssen – om det blir fylkeskommunen eller en ny storkommune i Valdres.
 

Tjenester til folket
Sør-Aurdal FrP var motstander av økt eiendomsskatt. – Dette er en skatt som i sin helhet kan disponeres av kommunen. Innbyggerne vil reagere kraftig dersom de ikke skal få beholde noe i sitt nærmiljø for den skatten de her blir pålagt.
 

Nei til sentralskole
FrP mener at begge sentralskolealternativene som er utredet, er uegnet. Legges en sentralskole til Garthus, vil reisevegen bli for lang både fra Stavedalen, Liagrenda, Leirskogen, Åsli og Storruste. En sentralskole i Bagn vil medføre en enda lengre reiseveg for dem som er bosatt i Hedalen.
 

Rundskriv nr 3-2009 fra Utdanningsdirektoratet omhandler særlige problemstillinger i samband med retten til skyss. Reisetiden er klart definert og innbefatter så vel gangtid og ventetid som selve bussreisen. Det tidligere Kirke- og undervisningsdepartementet, nå Kunnskapsdepartementet, har anbefalt disse maksimumstidene for reise:

For 1.-3. klasse: inntil 45 minutter
For 4.-6. klasse: inntil 60 minutter
For 7.-9. klasse: inntil 75 minutter
 

– Barneombudet mener at dette er i lengste laget når man skal tenke på barnets beste. Lange bussturer kan også føre til mer mobbing. Dette er skoleeiers ansvar, og den problematikken kan vi ikke se bort fra.
 

Fysisk fostring
– Barn og ungdommer trenger fysisk aktivitet. Det må det settes av tid til. Skulle vi plassere en sentralskole i Garthus, vil de fleste elevene i Sør-Aurdal måtte kjøre buss. Det vil frata  en god del elever muligheten til å gå til og fra skolen, sier Fekjær.                                                                                  

Motivasjon
– Motivasjon for å gjøre lekser og delta i fritidsaktiviteter vil også bli svekket dersom elevene må bruke lang tid på å komme seg til og fra skolen. Dropout fra videregående skole er et betydelig problem i Norge. Vi må være gode tilretteleggere både for skole og fritid, slik at dette problemet reduseres, mener Fekjær. – Derfor må vi gjøre hva vi kan for at våre elever er uthvilte og motiverte for å få et best mulig læringsutbytte av undervisningen. 
 

C-blokka
– Hva bør gjøres i Fossvangområdet?
– C-blokka må erstattes fordi den er ødelagt. Her må kommunen bygge nytt svømmebasseng og gymnastikksal.  Salen må også kunne brukes som forsamlingslokale til ulike formål.
 

Skolebygg
Fekjær viser til at kommunen har investert millionbeløp i energisparetiltak. AF-gruppen, som har gjennomført prosjektet, har garantert for lønnsomheten i tiltakene som er gjennomført.

 

– Det er svært uheldig om kommunen trekker seg fra dette prosjektet og begynner å rive noen av skolebyggene. Like meningsløst er det å antyde riving av Hedalen barne- og ungdomsskole, en skole der Hedalen Skoles Venner i samarbeid med kommunen har utført betydelige vedlikeholdsoppgaver på de siste fem årene.
 

Spare
Skolesektoren har allerede gjennomført store innsparinger. Ser partiet flere mulige tiltak?

– Vi mener det bør vurderes å ha én felles rektor for skolen i Bagn og tilsvarende løsning for skolene i Begnadalen og Hedalen.