Sist oppdatert: 08.01.2015 19:59

Etterspør videre fiberutbygging

 

Næringslivet og bygdeutvalget i Hedalen har sendt spørsmål til Eidsiva bredbånd om videre fiberutbygging i Hedalen. Seniorrådgiver Erling Aronsveen har gitt følgende svar:

Først må jeg få lov til takke for den entusiasmen og iver Hedalen viser i forhold til Eidsiva bredbånd og våre tjenester. Vi har nå vært bredbåndsleverandør i Sør-Aurdal i temmelig nøyaktig 10 år, og vi kan nå endelig iverksette en etterlengtet og nødvendig oppgradering av vårt tjenestetilbud. Dette vil gi bedre tjenester til både med hensyn til kapasitet og stabilitet på de tjeneste vi leverer til dere.

Vi vil forsøke å adressere spørsmålene kort skriftlig, med eventuell oppfølging muntlig. Vårt svar må gjerne distribueres videre til f.eks. Hedalen.no, hvis dere ønsker det.

Utbyggingsprosjektet med fiber til Hedalen har flere interessenter, og avtalen vi gjorde med aktørene i næringsparken, Telenor, samt SAE sin rehabilitering av strømnett, gjorde at vi kunne bygge en fiberkabel fra Begnadalen inn i Hedalen. Fiberkabelen vil gå helt frem til Hallum telesentral og Fekjær, samt gå innom Hedalen skole og Næringsparken på veien.

Opprinnelig var det også tenkt å bygge en avgrening for Telenor opp til mast på Skartjernskollen. Grunneier på Skartjernskollen hadde imidlertid innsigelser mot at SAE skulle bygge fiber over hans eiendom og frem til mast, og vi har derfor fått en mindre forsinkelse i deler av vårt fiberprosjekt, slik at vi kunne finne alternative løsninger for Telenor sine behov i Hedalen.

Alternativ løsning som ivaretar behov for tjenester og kapasitet inn til mast er nå funnet. Det gjør at utbygging av fiber til Skartjernskollen ikke lenger er nødvendig for noen, og prosjektet går videre som planlagt mot Hallum. Det er viktig å understreke at dette ikke på noen måte utgjør en forringelse av det vi har avtale med næringslivet og de avtalene vi har gjort.

Telenor har også uttalt at de er fornøyd med løsningen som er funnet i forhold til å ivareta deres behov for mobiltjenester i Hedalen. Ferdigstilling av fiberkabel og nye elektronikk frem til Hallum/Fekjær vil være på plass i løpet av vinteren frem mot påske.

Kapasitet og stabilitet
Med fiber frem til Hallum vil kapasitetsbegrensninger ligge på selve ADSL- produktet og linjelengde på kobbernett fra sentral til kunde. Eidsiva bredbånd har som intensjon at de aller fleste av våre ADSL-kunder skal oppleve betydelige forbedringer i tjenesteleveransen som følge av fiber frem til sentralen, selv om de som ligger lengst unna sentralen fortsatt vil oppleve at de ikke kan få tilgang til så høye hastighetsklasser som de kanskje skulle ønske.

Det er ikke planlagt fiber til Hedalen telesentral i denne omgangen, men kundene på denne vil indirekte få bedret tjenesten gjennom oppgradering av Hallum og innmating av kapasitet derfra. Samme begrensninger på linjelengder på ADSL gjelder imidlertid også her. For Fekjær, skolen og næringsparken vil tilgang på kapasitet med direkte tilkobling til fibernettet være meget god i overskuelig fremtid.

Videre utbygging av stamnett i Hedalen
Hedalen nord: Pr. i dag har ikke Eidsiva bredbånd utbyggingsplaner på fiber videre nordover mot Hedalen telesentral og Søbekkseter. En utbygging av fiberkabel nordover er ikke kommersielt lønnsomt, og Eidsiva bredbånd har foreslått at må det skaffes ekstern finansiering i form av statlige støttemidler til bredbåndsutbygging for å realisere utbyggingen. Se ordning hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post og Teletilsynet) for 2014.

Det vil bli en søknadsrunde for støttemidler for 2015, sannsynlig med frist rundt 1.6., og vi anbefaler Sør-Aurdal kommune å søke om støtte til et slikt prosjekt.

Hedalen sør for Hallum
Fra Hallum og sørover skal det etter det Eidsiva bredbånd kjenner til, gjennomføres rehabilitering av strømnett som vi kunne gi fiber videre sørover mot fylkesgrensen og bedriftene der. Kommersiell lønnsomhet er imidlertid alltid en utfordring, og vi er avhengig av at bedrifter i området gjør langsiktige avtaler med etableringstilskudd, på samme måten som i næringsparken, for å få til utbygging. Alternativt kan det søkes om midler fra NKOM.

Tilkoblingsbetingelser for fiber til næringsdrivende
Eidsiva bredbånd sitt krav for å gjennomføre utbygging av fiber til bedrifter, er at prosjektet er lønnsomt. Det betyr at hver bedriftsleveranse skal stå økonomisk stå på egne ben ved avtaleinngåelse, og det gjøres en total vurdering av etableringstilskudd, avtaletid, tjenestekjøp og eventuell egeninnsats som inngår i prosjektet. Egeninnsats kan typisk være graving på egen grunn.

Tilkoblingsbetingelser for fiber til husstander
Hedalen preges av mye spredt bebyggelse med lav befolkningstetthet. Selv med en svært høy oppslutning om å kjøpe fibertilkobling, vil det bli svært krevende å få til en lønnsom utbygging av fiberbasert abonnementsnett i Hedalen.

Pr. i dag er ikke Eidsiva bredbånd i stand til å gå ut med et generelt tilbud på fibertilkobling for husstander i Hedalen, men vi oppfordrer til videre interessemelding via www.jegvilhafiber.no, samt dialog mot Sør-Aurdal kommune om søknad til NKOM om statlig tilskudd. Vår vurdering er at det vel formulert søknad fra kommune bør ha gode sjanser til å vinne frem hos NKOM, gitt geografiske og demografiske forhold i Hedalen.

Bistand
Som nevnt i punktene over anbefaler vi en søknadsprosess om støttemidler fra NKOM for 2015 til bredbåndsutbygging i Hedalen, samt evt. bruk av tildelte støttemidler på kr. 3 mill fra Oppland fylkeskommune, som Valdres regionen forvalter.