Sist oppdatert: 25.06.2015 18:35

Reguleringsplan for Fledda – klagebe-handling

  ARNE HEIMESTØL
Flere spør seg hvor saken om reguleringsplan for Fledda står nå. Hedalen.no har utfordret plansjef Granli til å orientere om dette.

– Reguleringsplanen ble sluttbehandlet i kommunestyret 19. mars 2015, opplyser Granli.

Klagen fra Berg
Etter Plan- og bygningsloven er det klagerett på et reguleringsplanvedtak. Det kom inn klage fra Kjell Berg. Han har har eiendom som ligger mellom kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekkseter og reguleringsplan for Fledda.

Berg mente at reguleringsplan for Fledda og kommunedelplan for Teinevassåsene/Søbekkseter burde vurderes samlet, dette også for å gi flere grunneiere muligheter for å selge hyttetomter. I klagen fra Berg er ikke avgrensningen mellom private skogteiger og Hedalsfjella nevnt som noen problemstilling.

Brev fra Peder Olav Stugaard
Klagen fra Berg ble tatt opp til behandling i kommunestyret 18.6.2015. – Kort tid før møtet kom det inn et brev fra Peder Olav Stugaard der det hevdes at det er
planlagt hyttefelt som ligger innenfor det området som forvaltes av styret for Hedalsfjella. Dette brevet er formet som en klage, men er innkommet lenge etter at klagefristen er ute, sier Granli.

Vedtaket
Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:

Saken utsettes til eiendomsretten til planområdet er avklart. Utbygger må foreta en slik vurdering.

Kommunestyrets vedtak innebærer at klagen fra Kjell Berg ikke er behandlet, sier Granli.

Samme planavgrensning som i 1992
Plansjefen viser ellers til at planavgrensningen for
reguleringsplan for Fledda er den samme som i tidligere reguleringsplan for Fledda vedtatt 1992. I kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal vedtatt i 2010 er det i plankartet vist samme planavgresning (område for fritidsbebyggelse). Det kom ikke inn merknader til dette i forbindelse med tre høringsrunder.

Status
Formelt sett er reguleringsplanen vedtatt. Grunneierne kan derfor i prinsippet starte utbygging, men det kan knytte seg en risiko til en slik framgangsmåte på grunn av mulig klagebehandling hos fylkesmannen, sier Granli.