Sist oppdatert: 31.05.2015 11:58

Utfordringer for Fekjær

ELLING FEKJÆR
1. januar 1971 inngikk Fekjær driftsavtale med Oppland fylkeskommune. Avtalen med fylkeskommunen ble reforhandlet i 1982. Denne avtalen tok Sykehuset Innlandet HF over i 2004, da Norge innførte heleseforetaks-modellen for spesialisthelsetjenesten.  

Fekjær har gjennom alle år hatt et særdeles konstruktivt, tillitsfullt og godt samarbeid med Sykehuset Innlandet HF og i særdeleshet med Avdeling for akutt- og psykosepsykiatri. I nært samarbeid med Sykehuset Innlandet har Fekjær utvidet og videreutviklet sitt behandlingstilbud med blant annet poliklinikk / ambulant team, Fekjærtunet overgangsboliger (som egen stiftelse), modernisert bygningsmassen med blant annet nytt hovedkjøkken, flere pasientrom og ikke minst rustet opp sentret faglig.

Sykehuset Innlandet har pålagt Fekjær å ”spisse seg”, da sykehuset har behov for spesialistbehandling av ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske problem og ofte med tilleggsproblem rus/avhengighet. Ca. 80 % av pasientene er i aldersgruppen 18–25 år.

Sykehuset har videre pålagt Fekjær å prioritere søknader fra DPS-avdelinger og sentralsykehusavdelinger. Videre har Sykehuset Innlandet pålagt Fekjær å ta inn x antall gjestepasientdøgn pr år. Sykehuset Innlandet mottar alle inntekter fra gjestepasienter. Fekjær er pålagt å ha 95 % belegg ved døgnenheten og minimum 82 utskrivinger årlig.

Fekjær har meget stor søkning om behandlingsplass ved døgnenheten. Flere søkere blir avslått og mange avstår fra å søke når legen ved  DPS/sentralsykehusenhet hører det er lange ventelister. For å redusere  ventetlistene hadde Fekjær ca. 120 % belegg i 2014 og ca. 110 % belegg så langt i 2015. Mellom 100–og 150 pasienter er utskrevet årlig fra døgnenheten de siste år. Altså er Fekjær sine tall langt høyere enn de krav Sykehuset innlandet setter.

Fekjær har aldri vært så godt faglig opprustet som i dag med ulike faggrupper med nødvendig spisskompetanse. Faglige tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og  innleggende innstanser , er meget gode og med en klar tilbakemelding: ” Fekjær gir et behandlingstilbud vi ikke har andre steder eller i vårt fylke/ sykehusområde.” 

Torsdagens vedtak og utsagn i styremøte i Sykehuset Innlandet var overraskende. Avtalen med Fekjær er ikke sagt opp, men utsagn som kom i møtet var uventet.  Det vil bli avholdt et avklaringsmøte mellom Fekjær og ledelsen ved Sykehuset Innlandet snarest. 

Aldri har Fekjær gitt et så faglig godt tilbud som i dag. Aldri har søkningen om plass vært større. Aldri har tilbakemeldingen vært så gode som i dag.

Regjering og Storting har klart sagt at et av de virkelige satsingsområdene innen helevesenet er behandling av alvorlige psykiatriaske problem blant ungdom som har tilleggsproblem med rus.

Det er akkurat denne pasientgruppen Fekjær  har bygget opp spisskompetanse for å behandle. Jeg og alle ansatte ved Fekjær velger derfor å tro at saken løser seg, og at Fekjær kan gå en lys framtid i møte – i psykiatriens tjeneste og  til det beste for en sårbar ungdomsgruppe.