Sist oppdatert: 06.05.2015 07:13

Bergsrud de neste 10 årene

  RØNNAUG SØRLIE

Styret for Bautahaugen Samlinger har vedtatt å nedsette ei gruppe som skal drøfte hvordan vi skal kunne ivareta Bergsrud de neste 10 år.
 

Gruppa skal legge fram et notat der drøftingene synliggjøres, og der gruppa skal komme fram med råd om hvordan styret kan/skal ivareta Bergsrud framover.

 

Følgende har sagt seg villig til å gjøre dette arbeidet:

 • Geir Øverby

 • Marianne Bjørnstad

 • Lisbeth Garli

 • Halstein Nerbye

Utgangspunktet for arbeidsgruppa er Forvaltningsplanen for Bergsrud som ble skrevet i 2006.

Gruppa skal drøfte og gi svar på følgende:

 • Er det støtteordninger i forvaltningsplanen som ikke lenger er aktuelle?

 • Er det nye støtteordninger som kan gi bidrag til drift av garden?

 • Er det tiltak i Forvaltningsplanen som ikke er aktuelle slik garden framstår i dag?

 • Vurdering av om Forvaltningsplanen skal legges til side, og om det er aktuelt å se på alternative løsninger for drift.

Gruppa skal legge fram et dokument som skal ha følgende punkter:

 1. Historikk om garden.

 2. Hvis Forvaltningsplanen fra 2006 fortsatt er aktuell, må gruppa komme med forslag til framtidig drift basert på denne.

 3. Vurdere alternative løsninger for drift av Bergsrud hvis  Forvaltningsplanen ikke gir bærekraftig drift.

 4. Komme med forslag til nødvendige investeringer i forhold til framtidig drift.

 5. Komme med forslag til ønskete investeringer, og synliggjøre inntjening (reduserte utgifter/økt inntjening), basert på Bergsrud Gard sine verdier.